Főoldal » Hírek » Külföldön is folytatta a zaklatást – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség volt élet­társ sérel­mé­re elkö­ve­tett zak­la­tás miatt vádat emelt egy német fér­fi­val szem­ben, aki nem nyu­god­va bele a sza­kí­tás­ba, tele­fo­non zak­lat­ta, követ­te és követ­tet­te volt élet­tár­sát azután is, hogy a nő titok­ban Auszt­ri­á­ba költözött.

A vád sze­rint a Lajos­mi­zsén élő német férfi  és magyar élet­tár­sa között 2022 ele­jén gya­ko­ri­vá vál­tak a vesze­ke­dé­sek, emi­att a nő  Hús­vét­kor vég­leg meg­sza­kí­tot­ta a kap­cso­la­tu­kat, és a szü­le­i­hez köl­tö­zött. A vád­lott nem tudott bele­nyu­god­ni a sza­kí­tás­ba és zak­lat­ni kezd­te volt pár­ját. A nőt aka­ra­ta elle­né­re napon­ta több­ször hívta tele­fo­non, és sms üze­ne­te­ket kül­dött részé­re. Emel­lett közel négy hóna­pig követ­te illet­ve álta­la meg­bí­zott sze­méllyel követ­tet­te, így a férfi a napi rend­sze­res­sé­gű hívá­sa­i­ban és üze­ne­te­i­ben azt is tudat­ta a nővel, hogy tisz­tá­ban van az aktu­á­lis tar­tóz­ko­dá­si helyével.

A vád­lott 2022 júni­u­sá­tól éjje­len­te meg­je­lent a sér­tett szü­le­i­nek csa­lá­di házá­nál is, ahol han­gos­ko­dott, dudált és kia­bált. Mind­ezek­kel a vád­lott önké­nye­sen beavat­ko­zott volt élet­tár­sa élet­vi­te­lé­be, rend­sze­re­sen és tar­tó­san hábor­gat­va őt.

Ami­kor a sér­tett 2022. júli­us köze­pén Auszt­ri­á­ba köl­tö­zött, a férfi oda is követ­te és a zak­la­tást ott is foly­tat­ta, napi szin­ten tájé­koz­tat­va a nőt arról, hogy tisz­tá­ban van vele, merre jár. A sér­tett ezt meg­elé­gel­ve júli­us végén Auszt­ri­á­ban rend­őri segít­sé­get kért. A nem­zet­kö­zi bűn­ügyi együtt­mű­kö­dés­ről szóló egyez­mény alap­ján a Leg­főbb Ügyész­ség átvet­te a bün­te­tő­ügyet az oszt­rák ható­sá­gok­tól, így a fér­fi­nak a magyar­or­szá­gi mel­lett a kül­föl­dön elkö­ve­tett cse­lek­mé­nyei miatt is felel­nie kell.

Az ügyész­ség a fér­fit volt élet­társ sérel­mé­re elkö­ve­tett zak­la­tás vét­sé­gé­vel vádol­ja. Ügyé­ben a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.