Főoldal » Hírek » Külön-külön és együtt is bűnöztek – a Pest Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mono­ri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt két férfi ellen, akik külön-külön és együtt is követ­tek el külön­bö­ző vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nye­ket Monoron. 

A vád­irat sze­rint az egyik vád­lott 2023 máju­sá­ban egy éjsza­ka bement egy mono­ri csa­lá­di házba,  a háló­szo­bá­ból - köz­vet­le­nül az alvó sér­tet­tek mel­lől -  sze­dett össze két oko­sórát, és egy mobil­te­le­font, majd a közel 200.000 forin­tos zsák­mánnyal távozott.

A másik elkö­ve­tő 2023 szep­tem­be­ré­ben ita­lo­zott együtt egy isme­rő­sé­vel - a cse­lek­mény sér­tett­jé­vel - egy mono­ri köz­te­rü­le­ten álló padon. Az elkö­ve­tő ész­re­vet­te, hogy isme­rő­se far­zse­bé­ben pénz van, ezért meg­kér­dez­te, hogy az évek­kel koráb­bi tar­to­zá­sát a sér­tett abból visszafizeti-e. Miu­tán arra a sér­tett nem volt haj­lan­dó az elkö­ve­tő elha­tá­roz­ta, hogy a pénzt akkor is meg­szer­zi tőle. Ezután ami­kor a sér­tett előre hajol­va vala­mit meg akart mutat­ni neki a tele­fon­ján, az elkö­ve­tő kikap­ta annak far­zse­bé­ből az össze­sen 23.000 forint kész­pénzt és elsza­ladt. A sér­tett a tol­vaj után futott és ami­kor utol­ér­te vissza­kér­te a pén­zét, de ekkor az elkö­ve­tő ledo­bott elé a föld­re egy ezer forin­tos bank­je­gyet, majd ismét elmenekült.

A fenti két eset után, 2023 októ­be­ré­ben, a két férfi több más sze­méllyel együtt ita­lo­zott a mono­ri vas­út­ál­lo­má­son és ész­lel­ték, hogy a tár­sa­ság egyik tagja kezd erő­sen leit­ta­sod­ni, így elha­tá­roz­ták, hogy az áldo­za­tuk álla­po­tát kihasz­nál­va meg­szer­zik annak pén­zét. Egyi­kük meg­pró­bál­ta a sér­tett pil­la­nat­nyi figyel­met­len­sé­gét kihasz­nál­va a kabát­ja zse­bé­ből kiemel­ni a pénzt, de azt végül a sér­tett ész­re­vet­te és rászólt a vádlottakra.

Később az akkor már erő­sen ittas sér­tett szi­dal­maz­ni kezd­te az egyik elkö­ve­tőt és közöt­tük szó­vál­tás is kiala­kult. A másik - szó­vál­tás­ban nem érin­tett - elkö­ve­tő ekkor arra biz­tat­ta tár­sát, hogy üsse meg a sér­tet­tet, hogy meg­sze­rez­hes­sék a pén­zét. A biz­ta­tás hatá­sá­ra a sér­tett által szi­dal­ma­zott elkö­ve­tő arcon ütöt­te a sér­tet­tet és lerán­tot­ta őt a föld­re. Ekkor kivet­te a zse­bé­ből 10.000 forint­ját, majd még egy ízben őt mell­kas tájé­kon meg­rúg­ta. Ezután az elkö­ve­tők elsé­tál­tak egy köze­li dohány­bolt­ba és a sér­tet­től elvett pénz egy részén továb­bi alko­holt vásá­rol­tak, majd őket a mono­ri rend­őrök elfogták.

A két férfi ellen kifosz­tás és rab­lás bűn­tet­te vala­mint zseb­tol­vaj­lás útján elkö­ve­tett lopás vét­sé­ge miatt emelt vádat a Mono­ri Járá­si Ügyészség.