Főoldal » Hírek » Különdíjat kapott az ügyészségi csapat

Külön­dí­jat kapott az ügyész­sé­gi csa­pat a nem­zet­kö­zi ver­se­nyen (THEMIS), ame­lyen pálya­kez­dő jogá­szok mérik össze tudásukat.

Idén a bün­te­tő­jo­gi elő­dön­tő­nek a Leg­főbb Ügyész­ség adott ott­hont május­ban. A dol­go­za­tok szó­be­li bemu­ta­tá­sa után a ver­senyt Olasz­or­szág egyik csa­pa­ta nyer­te meg, ők jutot­tak a döntőbe.

A zsűri a két leg­ki­emel­ke­dőbb dol­go­za­tot - köz­tük a magyar csa­pat dol­go­za­tát - külön­díj­jal jutal­maz­ta. A tanul­mány így meg­je­le­nik a The­mis Annu­al Journal-ben, ahol a zsűri által leg­ki­vá­lóbb­nak tar­tott, tudo­má­nyos igénnyel meg­írt dol­go­za­to­kat szerepeltetik.

A kiad­vány­ban elő­ször lesz majd olvas­ha­tó magyar ügyész­sé­gi csa­pat dolgozata.

Gra­tu­lá­lunk dr. Csáki Ádám Atti­la, dr. Kmety­kó Zol­tán és dr. Virág Pat­rik Roland fogal­ma­zók­nak, vala­mint fel­ké­szí­tő­ik­nek, dr. Péter Zol­tán leg­főbb ügyész­sé­gi ügyész­nek és dr. Garai Móni­ka ügyész­sé­gi megbízottnak!