Főoldal » Archív » Különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés egy fővárosi kórházban - vádemelés

A Fővá­ro­si Főügyész­ség az ügy vád­lott­já­val, egy 69 éves fér­fi­val szem­ben külö­nös kegyet­len­ség­gel, a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot az ille­té­kes bíróságra.

 A vád­irat sze­rint a 87 éves sér­tet­tet 2015. októ­ber 27-én a IX. kerü­le­ti Meré­nyi Gusz­táv Kór­ház­ban vet­ték fel beteg­ként és abban a kór­te­rem­ben helyez­ték el ahol a vád­lott is tartózkodott.

A vád­lott a sér­tet­tel kap­cso­lat­ban kiala­kult téves kép­ze­tei miatt körül­be­lül két órá­val később, a haj­na­li órák­ban az egyik ágy végé­ről lesze­relt egy fém­csö­vet, és azzal meg­tá­mad­ta a mel­let­te lévő ágyon alvó 87 éves sértettet.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen meg­halt. Sérü­lé­se­i­nek jel­le­ge, a sérü­lé­sek nagy száma és súlyos­sá­ga az átla­got lénye­ge­sen meg­ha­la­dó szen­ve­dés­sel járt együtt.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a jelen­leg ide­ig­le­nes kény­szer­gyógy­ke­ze­lés alatt álló vád­lot­tal szem­ben kény­szer­gyógy­ke­ze­lés elren­de­lé­sét indít­vá­nyoz­ta a vádiratban.