Főoldal » Archív » Különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabása miatt fellebbezett az ügyész

A Kapos­vá­ri Tör­vény­szék - meg­is­mé­telt eljá­rás­ban - külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt 19 és 18 évi fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te azt a két fér­fit, akik nőis­me­rő­sü­ket ölték meg kár­tyá­zás közben.

A vád­lot­tak 2015 már­ci­u­sá­ban azért keres­ték fel az egye­dül élő, ita­lo­zó élet­mó­dot foly­ta­tó sér­tet­tet, hogy a mobil­te­le­fon­ját ellop­ják. Kár­tyá­zás és ita­lo­zás köz­ben az I. rendű vád­lott a tele­font a sér­tett figyel­mét elte­rel­ve eltu­laj­do­ní­tot­ta, azon­ban a sér­tett ittas­sá­ga és kár­tya­já­té­ka miatt indu­la­tos lett és ütni kezd­te a nőt. A bán­tal­ma­zás­ba a II. rendű vád­lott is bekap­cso­ló­dott, a sér­tet­tet több­ször fejen ütöt­ték, majd a föld­re eső nő mell­ka­sát, vál­lát tapos­ták, továb­bá a II. rendű vád­lott egy kés­sel vál­lon szúr­ta. A sor­sá­ra hagyott, szá­mos sérü­lést szen­ve­dett, maga­te­he­tet­len sér­tet­tet két nap múlva talál­ták meg hol­tan a rendőrök.

A tör­vény­szék a koráb­ban már – közö­sen elkö­ve­tett - élet elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyért elítélt vád­lot­ta­kat a meg­ala­po­zat­lan­ság miatt meg­is­mé­telt eljá­rás­ban újra marasz­tal­ta és külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­ben, vala­mint lopás vét­sé­gé­ben mond­ta ki bűnös­nek. A bíró­ság hal­ma­za­ti bün­te­té­sül az I. rendű vád­lot­tat 19 év, a II. rendű vád­lot­tat 18 év fegy­ház­ra, vala­mint 10-10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

Az íté­let nem emel­ke­dett jog­erő­re, mert a Somogy Megyei Főügyész­ség súlyo­sí­tás, élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sa végett jelen­tett be fel­leb­be­zést, míg az ember­ölést taga­dó vád­lot­tak a fel­men­té­sü­ket kérték.