Főoldal » Hírek » Kútba betonozták megölt ismerősüket – a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a kisza­bott 10 év fegy­ház­bün­te­tés hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak az ügyé­ben, aki meg­öl­te isme­rő­sét, majd bará­ta­i­val a holt­tes­tet egy kút mélyé­re dob­ták, és azt később lebetonoztak.

Az íté­let sze­rint a vád­lot­tak egy közö­sen bérelt lakó­ház­ban éltek, ahol a sér­tett több­ször láto­gat­ta meg őket várat­la­nul, így ezek a láto­ga­tá­sok egyre ter­he­seb­bé vál­tak a vád­lot­tak szá­má­ra. 2015 kará­cso­nyát az egyik vád­lott a szü­le­i­nél töl­töt­te, míg tár­sai az albér­let­ben marad­tak. Decem­ber 23-án, este, a sér­tett ismét várat­la­nul láto­gat­ta meg a fér­fi­a­kat. Egy idő után egyi­kük alud­ni tért, így a bűn­cse­lek­mény­ben veze­tő sze­re­pet betöl­tött vád­lott ket­tes­ben maradt a sér­tet­tel, aki­nek isme­ret­len okból egy nagy kőmű­ves­ka­la­páccsal nagy erejű ütést mért a fejé­re. Az ütés­től a sér­tett rövid időn belül meghalt.

Ezt köve­tő­en az elkö­ve­tő fel­éb­resz­tet­te alvó tár­sát, és elha­tá­roz­ták, hogy eltün­te­tik a holt­tes­tet. Távol­lé­vő tár­su­kat tele­fo­non a hely­szín­re hív­ták, majd a sér­tett holt­tes­tét az udva­ron lévő kútba dob­ták, amit néhány nap múlva épí­té­si tör­me­lék­kel fel­töl­töt­tek és lebe­to­noz­tak. 2016 janu­ár­já­ban az áldo­za­tuk tanyá­já­ról hasz­ná­la­ti tár­gya­kat, búto­ro­kat, szer­szá­mo­kat, vala­mint haszon­ál­la­to­kat lop­tak el.

A holt­tes­tet 2020 ápri­li­sá­ban fedez­ték fel, ami­kor az ingat­lan új tulaj­do­no­sa a hasz­ná­la­ton kívü­li kutat kitisztította.

A tör­vény­szék íté­le­te ellen beje­len­tett védel­mi fel­leb­be­zé­sek fel­men­tés­re, ille­tő­leg eny­hí­tés­re irányulnak.

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a bíró­ság dön­té­se tör­vé­nyes és meg­ala­po­zott. Bár az ember­ölést egyi­kük követ­te el, azon­ban a holt­tes­tet a vád­lot­tak közö­sen tün­tet­ték el, min­dent meg­té­ve annak érde­ké­ben, hogy a gyil­kos­ság­ra ne derül­jön fény, majd áldo­za­tuk tanyá­já­ról szá­mos vagyon­tár­gyat el is tulaj­do­ní­tot­tak. A tár­sa­da­lom védel­me érde­ké­ben külö­nö­sen fon­tos a pél­dás bün­te­tés, ezért a bün­te­tés eny­hí­té­sé­re irá­nyu­ló védel­mi fel­leb­be­zé­sek nem lehet­nek eredményesek.

Az ügy­ben másod­fo­kon a Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la dönt.