Főoldal » Hírek » Kutya támadt a kézbesítőre - videóval - a Heves Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Hat­va­ni Járá­si Ügyész­ség gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés vét­sé­gé­vel vádol egy fér­fit, aki­nek figyel­met­len­sé­ge miatt a kutyá­ja egy pos­tai kéz­be­sí­tő­re támadt. 

A vád sze­rint a férfi apci hazá­ban tar­tot­ta a kutyá­ját. 2022 telén a vád­lott figyel­met­len volt, így az eb a nyit­va maradt kapun át az utcá­ra kiszö­kött és a kerék­pár­ral köz­le­ke­dő pos­tai kéz­be­sí­tő nőre támadt. A táma­dás során a vád­lott kutyá­ja a sér­tet­tet meg­ál­lás­ra és a kerék­pár­ról leszál­lás­ra kény­sze­rí­tet­te, rátá­madt, jobb lábát rán­gat­ta, ami­nek követ­kez­té­ben a nő a föld­re esett.  Idő­köz­ben a hely­szín­re érke­zett a vád­lott is, aki ész­lel­ve a kutya szö­ké­sét siker­te­le­nül pró­bál­ta a táma­dó ebet meg­fé­kez­ni. A kéz­be­sí­tő a hely­zet­ből mene­kül­ve fel­ka­pasz­ko­dott egy köze­li üzem kerí­té­sé­nek beton lába­za­tá­ra, azon­ban a vád­lott kutyá­ja ekkor is foly­tat­ta a támadást. 

A nőt a hely­szín­re érke­ző men­tők kór­ház­ba szál­lí­tot­ták. A kéz­be­sí­tő mind­két láb­szá­rán súlyos hara­pott, sza­kí­tott sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, melyek csak mara­dan­dó fogya­té­kos­ság­gal gyó­gyul­tak. A táma­dás a testi sérü­lé­se­ken túl lel­ki­leg is meg­vi­sel­te a kézbesítőt.

A vád­ira­tá­ban a járá­si ügyész­ség a hanyag gaz­dá­val szem­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés és pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

Az ügy­ben a Hat­va­ni Járás­bí­ró­ság fog dön­tést hozni.