Főoldal » Hírek » Kutyáját az országút mellett hagyta – állattartástól eltiltás érdekében perel az ügyészség - fotóval - a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bács-Kiskun Vár­me­gyei Főügyész­ség köz­ér­dek­vé­del­mi tevé­keny­sé­ge kere­té­ben a kedv­te­lés­ből tar­tott álla­tok tar­tá­sá­tól eltil­tás érde­ké­ben pert indí­tott egy kutya gaz­dá­já­val szem­ben, aki más tele­pü­lés­re köl­tö­zé­se miatt útköz­ben autó­já­ból kitet­te és magá­ra hagy­ta házi­ál­la­tát. 

Az ügyé­szi per­in­dí­tás előz­mé­nye az az állat­kín­zás vét­sé­ge miatt indult bün­te­tő­ügy, amely­ben a Kalo­csai Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tott, majd a Kalo­csai Járás­bí­ró­ság jog­erő­sen vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítélt egy nőt.

A Kalo­csa kör­nyé­ki tele­pü­lé­sen élő nő egy éven át tar­tot­ta és gon­doz­ta ott­ho­ná­ban a vizs­lát. 2022 őszén a nő vég­leg elköl­tö­zött élet­tár­sá­hoz Duna­pa­taj­ra, azon­ban a kutyát oda már nem vitte magá­val, hanem útköz­ben a gép­ko­csi­já­ból kitet­te az ország­út mellé és ott magá­ra is hagy­ta az álla­tot. Az Össze­fo­gás az Álla­to­kért Ala­pít­vány mun­ka­tár­sai közös­sé­gi média bejegy­zés alap­ján meg­ta­lál­ták és befog­ták a magá­ra hagyott, beteg és leso­vá­nyo­dott ebet, amely azóta új gaz­dá­ra talált.

Az ügyész­ség az állat­vé­del­mi sza­bá­lyok súlyos meg­sér­té­se miatt – a bün­te­tő­ügy jog­erős befe­je­zé­sét köve­tő­en – pol­gá­ri pert indí­tott a kutya­tar­tó­val szem­ben annak érde­ké­ben, hogy a bíró­ság a kedv­te­lés­ből tar­tott álla­tok tar­tá­sá­tól 1 évre tilt­sa el.

Az ügy­ben a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dön­tést hozni.