Főoldal » Hírek » Kutyák támadtak egy kerékpárosra - fotóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot azzal a 24 éves fér­fi­val szem­ben, aki­nek a sza­ba­don lévő kutyái rátá­mad­tak egy bicik­li­ző nőre.

A vád­ban fog­lal­tak sze­rint a fia­tal férfi a Mar­ca­li­hoz köze­li tele­pü­lé­sen lévő ott­ho­ná­ban két ebet tar­tott úgy, hogy az udvar nem volt körbe kerítve.

2020 októ­be­ré­ben a vád­lott­hoz közel lakó sér­tett az úttes­ten kerék­pá­ro­zott, ami­kor a fel­ügye­let nél­kül, sza­ba­don lévő álla­tok a ter­helt udva­rá­ból kifu­tot­tak és táma­dó­an meg­in­dul­tak az asszony felé. A köz­úton az egyik kutya a sér­tett nad­rág­ját kezd­te rán­gat­ni, míg a másik eb bicik­li­je elé került. A nő ekkor elvesz­tet­te egyen­sú­lyát és a kerék­pár­ral elesett.

A sér­tett az esés követ­kez­té­ben 6-8 hét alatt gyó­gyu­ló több­szö­rös arc- és orr­csont töré­se­ket szenvedett.

Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben köz­ér­de­kű munka bün­te­tést indítványozott.

A képet a mar­ca­li rend­őrök a szem­le során készítették.