Főoldal » Hírek » Kutyának nevezte, majd csőkulccsal támadt rá, válaszul visszaütött – mindketten letartóztatásba kerültek- a Csongrád- Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett a nyo­mo­zá­si bíró felé, hogy ren­del­je el annak a két fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, akik szer­da este vere­ked­tek Sze­ged belvárosában.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az egyik bel­vá­ro­si téren levő gyors­bü­fé­nél múlt hét szer­da fél 11-kor a gya­nú­sí­tot­tak egyi­ke egy cső­kulccsal a kezé­ben kutyá­nak neve­zett egy másik fér­fit. A meg­szó­lí­tott fél vissza­kér­de­zett, hogy való­ban meg akarja-e őt ütni a cső­kulccsal, majd dula­ko­dás ala­kult ki közöt­tük, mely­nek során több alka­lom­mal meg­ütöt­ték egy­mást. A vere­ke­dés­be beavat­ko­zott a meg­szó­lí­tott férfi barát­nő­je is, aki a vitát kez­de­mé­nye­ző gya­nú­sí­tott kezé­ből kivet­te a cső­kul­csot, majd azzal fejbe ütöt­te őt.

A gya­nú­sí­tot­tak között kiala­kult vere­ke­dés­nek a büfé­ben dol­go­zók vetet­tek véget, azon­ban a szó­vál­tás tovább foly­ta­tó­dott a két férfi között. Ennek során kávét öntöt­tek egy­más­ra, majd ismét ütés­vál­tás ala­kult közöt­tük ki, mely­nek úgy lett vége, hogy a kezé­ben cső­kul­csot tartó barát­nő azzal meg­ütöt­te a vitát kez­de­mé­nye­ző férfit.

A cso­por­to­san, fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban az ügyész­ség a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re figye­lem­mel tett indít­ványt a két férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elren­de­lé­sé­re. A vitát kez­de­mé­nye­ző fér­fi­val szem­ben több hason­ló jel­le­gű bűn­cse­lek­mény miatt bün­te­tő­el­já­rás van folya­mat­ban, míg a másik férfi vissza­eső­ként követ­te el a gya­nú­sí­tás tár­gyát képe­ző bűncselekményt.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja az ügyé­szi indít­vány­nak mind­két gya­nú­sí­tott vonat­ko­zá­sá­ban helyt adva elren­del­te a kény­szer­in­téz­ke­dést. A bíró­ság vég­zé­sei nem vég­le­ge­sek, azzal szem­ben a gya­nú­sí­tot­tak és védő­ik a sza­bad­lá­bon tör­té­nő véde­ke­zés érde­ké­ben fel­leb­be­zést jelen­tet­tek be.