Főoldal » Hírek » Kutyatartástól eltiltás érdekében indított polgári pert az ügyészség - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Bru­tá­lis tette miatt eltil­tat­ná az ebtar­tás­tól a Veszp­rém Megyei Főügyész­ség azt a 65 éves fér­fit, aki az egyik Pápa kör­nyé­ki falu­ban a söré­tes vadász­pus­ká­já­val két­szer, köz­vet­len közel­ről lőtte oldal­ba kau­ká­zu­si juhászkutyáját. 

A három­éves kutya, miu­tán hason­ló ese­tek már koráb­ban is elő­for­dul­tak, 2019 augusz­tu­sá­ban újra meg­ha­rap­ta gaz­dá­ját, aki elha­tá­roz­ta, hogy ezért elpusz­tít­ja az álla­tot. A hara­pás­sal oko­zott sebet bekö­töz­te, és fel­ke­re­sett egy falu­be­li fér­fit, hogy az segít­sen neki, majd haza­tért, és az enge­dély nél­kül tar­tott söré­tes vadász­lő­fegy­ve­ré­vel a kutyát mind­össze egy-két méte­res távol­ság­ról két­szer az olda­lán meglőtte.

Az álla­tot ezek után a pin­cé­be zárta, ahol az esz­mé­le­tén lévő, és így fáj­dal­mai miatt mint­egy három órán át szen­ve­dő, sok­kos álla­pot­ban lévő kutyát a kiér­ke­ző állat­or­vos egyéb lehe­tő­ség híján elaltatta.

A Pápai Járás­bí­ró­ság a 2020 szep­tem­be­ré­ben jog­erő­re emel­ke­dett íté­le­té­ben az állat­tar­tót bűnös­nek mond­ta ki az állat­kín­zás vala­mint a lőfegy­ver­rel és lőszer­rel vissza­élés bűn­tet­té­ben, s ezért őt 3 év 10 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítélte.

Az álla­tok kímé­le­té­re és védel­mé­re vonat­ko­zó jog­sza­bá­lyok meg­sér­té­se ese­tén az ügyész jogo­sult arra is, hogy a tevé­keny­ség­től való eltil­tás, ille­tő­leg a tevé­keny­ség­gel oko­zott kár meg­té­rí­té­se iránt kere­se­tet indítson.

A Veszp­ré­mi Tör­vény­szék­hez benyúj­tott kere­set lénye­ge sze­rint az immár alpe­res állat­tar­tó tet­té­vel meg­sér­tet­te az állat­vé­del­mi tör­vény ren­del­ke­zé­se­it, ami­kor rálőtt a kutyá­já­ra, és ezzel az elal­ta­tá­sá­hoz veze­tő súlyos sérü­lé­se­ket oko­zott neki, illet­ve órá­kon keresz­tül tartó jelen­tős szen­ve­dés­nek tette ki.

Miu­tán a férfi indo­ko­lat­lan és bru­tá­lis cse­le­ke­de­te miatt alkal­mat­lan arra, hogy kutyát tart­son, a főügyész­ség kere­se­té­ben azt kérte, hogy a pol­gá­ri per­ben eljá­ró bíró­ság őt az ebtar­tás­tól 6 évre tilt­sa el.