Főoldal » Hírek » Lakat alatt a díler - fotóval - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság elren­del­te annak a 30 éves nőnek a letar­tóz­ta­tá­sát, aki élet­vi­te­lét kábítószer-kereskedelemből fedezte.

A Nóg­rád megyei nő 2021 janu­ár­ja és máju­sa között ada­gon­ként 2.000 forin­tért érté­ke­sí­tett kábí­tó­szert – első­sor­ban N-etil-hexedront – a tele­pü­lé­sén élők­nek, vevő­kö­ré­hez több gyer­mek­ko­rú fia­tal is tartozott.

A nőt a nyo­mo­zó ható­ság kábítószer-kereskedelem miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki, az ügyész­ség pedig indít­ványt tett a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­ra, melyet a nyo­mo­zá­si bíró a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben egy hónap­ra el is rendelt.

A vég­zést az ügyész tudo­má­sul vette, a véde­lem viszont fel­leb­be­zést jelen­tett be elle­ne, ezért a dön­tés még nem végleges.