Főoldal » Hírek » Lakat alatt a szökevény csaló - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró elren­del­te annak a 22 éves fér­fi­nek a letar­tóz­ta­tá­sát, aki inter­ne­tes csa­lá­sok miatt bűn­ügyi fel­ügye­let­ben volt, de onnan megszökött.

A férfi 2022 janu­ár­já­tól az inter­ne­ten fel­adott álhir­de­té­sek útján akart pénz­hez jutni. Külön­bö­ző elekt­ro­ni­kai esz­kö­zö­ket – szer­szá­mo­kat illet­ve videójáték-kontrollereket – hir­de­tett eladás­ra, és miu­tán a rásze­dett vevők a vétel­árat banki átuta­lás­sal eljut­tat­ták neki, sem a hir­de­tett ter­mé­ket nem küld­te el, sem a vétel­árat nem adta vissza.

 

A fér­fit 9 rend­be­li csa­lá­si cse­lek­mény miatt ez év feb­ru­ár­já­ban már gya­nú­sí­tott­ként kihall­gat­ták, de ez sem tar­tot­ta vissza cse­lek­mé­nyek foly­ta­tá­sá­tól. A nyo­mo­zó ható­ság által azo­no­sí­tott szám­la helyett új bank­szám­lát nyi­tott és egy újabb sér­tet­tet is becsapott.

 

Ekkor az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta letar­tóz­ta­tá­sát, de a nyo­mo­zá­si bíró elég­sé­ges­nek látta bűn­ügyi fel­ügye­let (házi őri­zet) elren­de­lé­sét. A férfi azon­ban 2022. május 19-én dél­után a tar­tóz­ko­dá­si helye­ként kije­lölt ingat­lan­ból elszö­kött, kivon­va magát az elle­ne folyó bün­te­tő­el­já­rás alól. Emi­att a későb­bi­ek­ben a csa­lá­sok mel­lett fogoly­szö­kés miatt is felel­nie kell.

 

A fér­fit május 21-én a Gyön­gyö­si Rend­őr­ka­pi­tány­ság jár­őrei egy gép­ko­csi veze­tő­je­ként akar­ták ellen­őr­zés alá vonni, de ő nagy sebe­ség­re gyor­sít­va elme­ne­kült az őt meg­kü­lön­böz­te­tő jel­zés­sel üldö­ző jár­őrök elől. Ezután egy útka­nya­ru­lat­ban elvesz­tet­te az ural­mat jár­mű­ve felett, ami az úttest­ről leha­lad­va patak­me­der­be csa­pód­va állt meg. Ekkor sike­rült a szö­kés­ben lévő csa­lót újra elfogni.

 

A fér­fit ismé­telt ügyé­szi indít­vány­ra a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a szö­kés veszé­lye miatt letar­tóz­ta­tás­ba helyezte.