Főoldal » Hírek » Nógrád Vármegyei Főügyészség » Lakat alatt marad a börtönből szabaduló drogkereskedő- a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya nyo­mán a bíró­ság elren­del­te annak az 58 éves sal­gó­tar­já­ni fér­fi­nek a letar­tóz­ta­tá­sát, aki­nek a koráb­ban egy­szer már elren­delt kény­szer­in­téz­ke­dé­se egy bör­tön­bün­te­tés miatt sza­kadt félbe.

A férfi ellen leg­utóbb azért indult bün­te­tő­el­já­rás, mert 2018. augusz­tu­sá­tól 2019. szep­tem­be­ré­ig folya­ma­to­san, heti rend­sze­res­ség­gel adott el új pszi­cho­ak­tív anya­got több sal­gó­tar­já­ni fogyasz­tó­nak. A gya­nú­sí­tott­nál 2019. októ­ber 17-én dél­után a rend­őr­ség egy köz­úti intéz­ke­dés során mint­egy 170 gramm fehér színű por­sze­rű, kris­tá­lyos anya­got talált, mely­ből az igaz­ság­ügyi szak­ér­tő több mint nettó 100 gramm mennyi­ség­ben etil-heptedron nevű új pszi­cho­ak­tív anya­got muta­tott ki.

A fér­fit a köz­úti intéz­ke­dés után letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te a bíró­ság, de mivel koráb­ban már ugyan­ilyen bűn­cse­lek­mény miatt kiszab­tak vele szem­ben egy vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tést, letar­tóz­ta­tá­sát fél­be­sza­kí­tot­ták, elkezd­te a bör­tön­bün­te­té­sét letölteni.

E bün­te­té­sé­ből a férfi 2020. szep­tem­ber 20-án sza­ba­dult volna, de a Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség úgy ítél­te meg, hogy sza­bad­láb­ra kerü­lé­se ese­tén nagy lenne a veszé­lye a bűn­is­mét­lés­nek. Mivel mun­ka­hellyel, legá­lis jöve­de­lem­mel, kere­set­tel nem ren­del­ke­zik, és huza­mo­sabb ideje a bűnös tevé­keny­sé­gé­ből szár­ma­zó anya­gi javak­ból tar­tot­ta fenn magát, tovább foly­tat­ná a drogkereskedést.

Ezért az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a leg­sú­lyo­sabb kény­szer­in­téz­ke­dés, a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét, a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja pedig az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva el is ren­del­te a letar­tóz­ta­tást, így a férfi nem szabadulhatott.