Főoldal » Hírek » Lakóhelyéhez közeli erdőkben támadt nőkre egy férfi - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Két­rend­be­li sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­té­vel vádol­ja a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség azt a 44 éves fér­fit, aki rövid idő lefor­gá­sa alatt két nőt is meg­tá­ma­dott a Bakonyban. 

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő 2021. júni­us 29-én dél­előtt ész­re­vet­te azt a kis­ko­rú lányt, aki egy vad­les­re ment fel pihen­ni és olvas­ni, majd azzal a kér­dés­sel, hogy „mit keres az ő vad­le­sén”, fel­má­szott hozzá. Ezt köve­tő­en beszél­get­ni kez­dett a lánnyal, s miköz­ben a pil­lan­gó­ké­sét is meg­mu­tat­ta, egyre köze­lebb húzó­dott hozzá, ami­től a fia­tal lány félni kez­dett, és fel­állt, hogy elmen­jen. A férfi azon­ban várat­la­nul tapo­gat­ni kezd­te, magá­hoz rán­tot­ta, és közöl­te vele, „tud­hat­ta volna, hogy erre megy ki a játék”. A lány véde­ke­zett a táma­dó­ja ellen, mely­nek során meg­rúg­ta a fér­fit, majd elme­ne­kült a helyszínről.

Júli­us 10-én egy nő egye­dül sétált az egyik kije­lölt túra­út­vo­na­lon, ami­kor talál­ko­zott a ter­helt­tel, aki vad­őr­nek adta ki magát, és beszél­ge­tés­be ele­gye­dett vele. Az elkö­ve­tő visel­ke­dé­se biza­lom­kel­tő volt, így egy dara­big együtt halad­tak, majd a vád­lott aján­la­tá­ra a nő bele­egye­zett, hogy az meg­mu­tas­son neki egy köze­li épü­let­ro­mot. Az elkö­ve­tő azon­ban várat­la­nul szem­be­for­dult a sér­tet­tel, és közöl­te, hogy azért jöt­tek ide, mert itt senki nem hall­ja meg, ha sikít. A nő véde­kez­ni kez­dett, kia­bált, ütle­gel­te a fér­fit, aki egy idő után elen­ged­te az áldozatát.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság­nak, emel­lett indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság vég­le­ges hatállyal tilt­sa el a vád­lot­tat min­den olyan fog­lal­ko­zás­tól, amely­nek során tizen­nyolc év alat­ti sze­mély neve­lé­sét, gon­do­zá­sát, fel­ügye­le­tét látná el, vagy kis­ko­rú­ra bár­mi­lyen befo­lyás­sal bírna.

A férfi már az eljá­rás kez­de­tén letar­tóz­ta­tás­ba került, az ügyész­ség pedig indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság a kény­szer­in­téz­ke­dést az íté­le­té­nek kihir­de­té­sé­ig tart­sa fenn.