Főoldal » Hírek » Láncfűrésszel akart végezni egy férfi az apjával – fotókkal - a Pest Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pest Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki az édes­ap­ját azért akar­ta lánc­fű­résszel meg­öl­ni, mert azt kérte tőle, hogy a házuk rezsi költ­sé­gé­nek egy részét fizes­se ki. 

A vád­irat sze­rint a férfi Érden a szü­le­i­vel és test­vé­ré­vel élt együtt egy csa­lá­di ház­ban. A sér­tett 2019 évtől kezd­ve olyan anya­gi hely­zet­be került, hogy csak a fele­sé­ge jöve­del­mé­ből tud­tak meg­él­ni, miköz­ben az elkö­ve­tő és test­vé­ré­nek kere­se­te is kevés volt. Az elkö­ve­tő és a sér­tett között a csa­lád meg­ren­dült anya­gi hely­ze­te miatt egyre gya­ko­rib­bá vál­tak a viták. 2021 őszén a sér­tett azt kérte a gye­re­ke­i­től, hogy 40-40.000 forint­tal járul­ja­nak hozzá rezsi költ­ség­hez. Mivel ezt a férfi sérel­mes­nek érez­te, ezért az édes­ap­já­val a viszo­nya még job­ban megromlott.

2022. már­ci­us 31. nap­ján a férfi egye­dül tar­tóz­ko­dott ott­hon, ami­kor úgy dön­tött, hogy az édes­ap­já­val való rossz kap­cso­lat­nak úgy vet véget, hogy őt egy lánc­fű­résszel meg­öli, és a holt­tes­tét a kert­ben elás­sa. A férfi a lánc­fű­rész üzem­anyag­tar­tá­lyá­ba ben­zint töl­tött, majd a kert­ben várta a sértettet.

A sér­tett dél­után érke­zett haza, ekkor az elkö­ve­tő a kezé­ben lévő lánc­fű­részt - ami­nek keze­lé­sé­ben nem volt jár­tas - bein­dí­tot­ta, majd meg­ölés­sel fenye­get­ve a sér­tett felé indult.  A sér­tett a táma­dás elől hát­rált, de hát­tal a föld­re esett. Ekkor a lánc­fű­rész várat­la­nul leállt. A férfi újra indí­tot­ta, köz­ben édes­ap­ja a föl­dön hát­ra­fe­lé csúsz­va pró­bált távo­lod­ni táma­dó­já­tól, aki ennek elle­né­re utol­ér­te őt. Mivel a műkö­dés­be hozott fűrész motor­ja a lán­cot nem tudta for­gás­ba hozni, így az elkö­ve­tő csak a lánc foga­za­tá­val tudott a sér­tett comb­ján, hasán és kar­ján könnyebb sérü­lé­se­ket okozni.

Ami­kor a lánc­fű­rész újra leállt a férfi ismét pró­bál­ta bein­dí­ta­ni, amit kihasz­nál­va a sér­tett a kerí­té­sen átmász­va a szom­széd telek­re mene­kült. Az elkö­ve­tő a lánc­fű­részt végül be tudta indí­ta­ni, és tovább­ra is meg­ölés­sel fenye­ge­tőz­ve a sér­tett után ment, de a szom­szé­dos ingat­lan­ra már nem ment be, hanem az idő­köz­ben oda­ér­ke­ző egyik roko­na kéré­sé­nek ele­get téve a lánc­fű­részt leállította. 

A férfi a hely­szí­nen őt elfo­gó rend­őr jár­őrök­től még meg­kér­dez­te, hogy ki van-e biz­to­sít­va a fegy­ve­rük, mert meg akar­ja ölni az édesapját.

A Pest Vár­me­gyei Főügyész­ség az elkö­ve­tő ellen előre kiter­vel­ten elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat.