Főoldal » Archív » Láncfűrészes tolvajokat ért tetten a természetvédelmi őr

A Füzes­abo­nyi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azok­kal a fér­fi­ak­kal szem­ben, akik a mun­ka­he­lyü­kön, a szá­muk­ra biz­to­sí­tott pihe­nő­idő­ben ille­gá­lis faki­vá­gás­sal akar­ták besze­rez­ni a téli tüze­lés­hez szük­sé­ges fát.

Az árok­tisz­tí­tá­si mun­ká­la­tok elvég­zé­sé­vel meg­bí­zott fér­fi­ak közül az I. rendű vád­lott 2016. decem­ber 20-án meg­kér­te egyik tár­sát, hogy aznap falo­pás cél­já­ból vigye magá­val a mun­ká­ba a moto­ros lánc­fű­ré­szét is. A férfi annak elle­né­re, hogy a moto­ros lánc­fű­rész hasz­ná­la­ta a mun­ká­juk során kife­je­zet­ten til­tott volt, és tudta, hogy azt bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­hez fog­ják majd hasz­nál­ni, tel­je­sí­tet­te a kérést. 

A vád­lot­tak reg­gel a tele­pü­lés­re veze­tő út mel­lett meg­kezd­ték a mun­kát, majd a déli órák­ban a műszak­ve­ze­tő által elren­delt pihe­nő­idő­ben négy vád­lott, kihasz­nál­va azt, hogy fel­ügye­let nél­kül marad­tak, a lánc­fű­résszel az út mel­let­ti erdő­ben neki­lá­tott az enge­dély nél­kü­li faki­vá­gás­nak. Az I. rendű vád­lott által kivá­gott 3 kőris­fát a töb­bi­ek fel­ap­rí­tot­ták, és az út mellé készí­tet­ték, hogy később elvi­gyék onnan, ami­kor az arra hala­dó ter­mé­szet­vé­del­mi őr meg­za­var­ta őket. A vád­lot­tak ekkor a közel 1 m3-nyi, 15.640 Ft érté­kű tűzi­fát és a lánc­fű­részt is hát­ra­hagy­va elsza­lad­tak a helyszínről. 

A Füzes­abo­nyi Járá­si Ügyész­ség a vád­lot­ta­kat sza­bály­sér­té­si érték­re, erdő­ben jog­el­le­nes faki­vá­gás­sal elkö­ve­tett lopás vét­ség kísér­le­té­nek elkö­ve­té­sé­vel vádol­ja. Az ügyész­ség az I. rendű vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, míg tár­sa­i­val szem­ben jóvá­té­te­li munka intéz­ke­dés alkal­ma­zá­sá­ra, emel­lett párt­fo­gó fel­ügye­le­tük elren­de­lé­sé­re is indít­ványt tett. A Füzes­abo­nyi Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta továb­bá azt is, hogy a bíró­ság ren­del­je el az elkö­ve­tés­hez hasz­nált moto­ros lánc­fű­rész elkobzását.