Főoldal » Archív » Lánya és a családi ház felgyújtásával fenyegetőzött egy bihardancsházi férfi

A vád­lott­nak köz­ve­szélyt okozó cse­lek­ménnyel meg­fe­nye­get­ve elkö­ve­tett zak­la­tás vét­sé­ge miatt kell felel­nie a Püs­pök­la­dá­nyi Járásbíróságon

A vád­lott, a volt fele­sé­ge és a két közös gyer­me­kük együtt élnek a közös hasz­ná­la­tú bihar­dancs­há­zi csa­lá­di házban.

2016. júni­us 3-án dél­után a férfi és csa­lád­tag­jai között vita támadt, a vád­lott a fel­nőtt­ko­rú lányá­val han­go­san vesze­ke­dett. A fel­dü­hö­dött férfi a ház udva­rán par­ko­ló gép­ko­csi­já­ból kivet­te a ben­zin­nel teli kan­nát, vissza­ment a házba, ahol kb. 5 liter ben­zint szét­lo­csolt külön­bö­ző helyi­sé­gek­ben, illet­ve szán­dé­ko­san öntött a lánya ruhá­za­tá­ra is. Ezután a kan­nát fel­dob­ta a ház tete­jé­re, miköz­ben azzal fenye­ge­tő­zött, hogy fel­gyújt­ja a lányát és a házat is. Elő­vet­te a nála lévő öngyúj­tót, azt működ­tet­te, azon­ban a ben­zint nem lob­ban­tot­ta be. Eköz­ben a fia meg­aka­dá­lyoz­ta őt a cse­lek­mény foly­ta­tá­sá­ban, az apa végül lehig­gadt és az öngyúj­tót eltette.

A ben­zin párol­gá­sá­ra, az elekt­ro­mos beren­de­zé­sek működ­te­té­sé­re és a PB gáz­pa­lac­kok­ra tekin­tet­tel a ház­ban rob­ba­nás­ve­szé­lyes álla­pot jött létre, amely veszé­lyez­tet­te a vád­lott és csa­lád­tag­jai testi épsé­gét, továb­bá a lakó­kör­nye­zet­ben lévő anya­gi javakat.

A Püs­pök­la­dá­nyi Járá­si Ügyész­ség a vád­lott ellen köz­ve­szélyt okozó cse­lek­ménnyel meg­fe­nye­get­ve elkö­ve­tett zak­la­tás vét­sé­ge miatt emelt vádat a Püs­pök­la­dá­nyi Járás­bí­ró­sá­gon. A vád­irat­ban köz­ér­de­kű munka bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.