Főoldal » Hírek » Lánya kiskorú osztálytársát molesztálta az apa - a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú bíró­ság íté­le­té­nek hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal a vád­lot­tal szem­ben, aki gyer­me­ke osz­tály­tár­sá­hoz több­ször sze­xu­á­lis indít­ta­tás­sal közeledett.

A Somogy megyei kis­vá­ros­ban élő negy­ve­nes éve­i­ben járó férfi 2019 őszén sze­xu­á­li­san köze­le­dett egyik gyer­me­ke 10 éves osz­tály­tár­sá­hoz, aki a hét­vé­gén náluk ven­dé­ges­ke­dett. Néhány hét­tel később a vád­lott gyer­me­ke­it ismé­tel­ten meg­lá­to­ga­tó, a szo­bá­ban rövid időre egye­dül mara­dó kis­lánnyal szem­ben meg­is­mé­tel­te a sze­xu­á­lis cselekményt.

Az ügy­ben első­fo­kon eljárt Kapos­vá­ri Tör­vény­szék a vád­lot­tat – a vád­dal egye­ző­en - tizen­ket­te­dik élet­évét be nem töl­tött, fel­ügye­le­te és hatal­mi befo­lyá­sa alatt álló sze­mély sérel­mé­re foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek. Ezért 6 év fegy­ház­bün­te­tés­re ítélte.

Az első­fo­kú íté­let­tel szem­ben a véde­lem eny­hí­té­sért fel­leb­be­zett. A fel­leb­be­zés foly­tán folya­mat­ban lévő másod­fo­kú eljá­rás­ban a Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indítványozta.

Az ügy­ben másod­fo­kon a Pécsi Íté­lő­táb­la dönt.