Főoldal » Hírek » Lányával ment lopni az anya – rendőrségi fotókkal - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság elren­del­te annak a 32 éves nőnek a letar­tóz­ta­tá­sát, aki egy össze­jö­ve­te­len lányá­val együtt fosz­to­gat­ta a ven­dé­gek érték­tár­gya­it, hóna­pok­kal később pedig test­vé­re házá­ba is betört.

A gyanú sze­rint a 32 éves nő és kis­ko­rú lánya 2020. júli­us 11. nap­ján, egy szé­csé­nyi ven­dég­lő­ben tar­tott össze­jö­ve­te­len vet­tek részt. A haj­na­li órák­ban átku­tat­ták az őri­zet­le­nül hagyott tás­ká­kat, melyek­ből mobil­te­le­fo­no­kat, pénz­tár­cát, fül­be­va­lót, egyéb hasz­ná­la­ti tár­gya­kat és sze­mé­lyes ira­to­kat tulaj­do­ní­tot­tak el. Az egyik sza­tyor­ban egy indí­tó­kul­csot is talál­tak, mellyel meg­kí­sé­rel­ték a ven­dég­lá­tó­hely köze­lé­ben par­ko­ló autó­kat kinyit­ni, azon­ban a ven­dég­lő tulaj­do­no­sa ezt ész­re­vet­te és rájuk szólt. Az anya-lánya páros ennek hatá­sá­ra a lopott szaty­rot benne pár irat­tal és egy tele­fon­töl­tő­vel hát­ra­hagy­va elme­ne­kült. A zsák­má­nyolt mobil­te­le­fo­no­kat később értékesítették. 

2021 feb­ru­ár­já­ban az anya egy tár­sá­val a test­vé­re házá­ba is betört. A két nő meg­it­ta a hűtő­ben talált sörö­ket, majd az éjsza­kát is a ház­ban töl­töt­ték. Más­nap reg­gel a test­vér érté­kek után kuta­tott a ház­ban, és mobil­te­le­fo­no­kat, műsza­ki cik­ke­ket, cipő­ket és par­fü­mö­ket tulaj­do­ní­tott el, mint­egy 333.000 forint értékben.

A nő kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te, magán­lak­sér­tés és lopás miatt felel­het, a cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét köve­tő­en elme­ne­kült, őt a rend­őr­ség 2021 ápri­li­sá­ban elfo­ga­tó­pa­rancs alap­ján fogta el. Bün­te­tett elő­éle­tű, vele szem­ben más eljá­rás is van folya­mat­ban, legá­lis jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­zik, meg­él­he­té­sét bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­ből biz­to­sít­ja. Mivel tar­ta­ni lehet attól, hogy újra elszö­kik, vagy újabb bűn­cse­lek­mé­nye­ket követ el, a Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett a letar­tóz­ta­tá­sá­ra, a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja pedig az ügyész­ség indít­vá­nyát meg­ala­po­zott­nak talál­va a nő letar­tóz­ta­tá­sát egy hónap­ra elrendelte.

A vég­zést az ügyész tudo­má­sul vette, míg a gya­nú­sí­tott és védő­je fel­leb­be­zést jelen­tet­tek be, így a dön­tés még nem végleges.

Az ügy­ben kiadott rend­ősé­gi köz­le­mény és az ügy­ben készült fotók az aláb­bi lin­ken tekint­he­tők meg: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/ingatlanba-tort-be-mobiltelefonokat-lopott