Főoldal » Hírek » Rendezvények » Le Minh Tri vietnámi legfőbb ügyész magyarországi látogatásáról - fotókkal

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész meg­hí­vá­sá­ra, 2019. ápri­lis 23-án hét fős dele­gá­ció élén hazánk­ba láto­ga­tott Le Minh Tri viet­ná­mi leg­főbb ügyész. Dr. Polt Péter és Le Minh Tri a tár­gya­lá­suk kere­té­ben a két ország ügyész­sé­ge közöt­ti együtt­mű­kö­dé­si meg­ál­la­po­dást írt alá.

A magyar és a viet­ná­mi leg­főbb ügyész 2010. júni­us 29. nap­ján, Buda­pes­ten, két­ol­da­lú meg­ál­la­po­dást kötött – töb­bek között – a szak­mai tapasz­ta­la­tok meg­osz­tá­sá­ról, továb­bá arról is, hogy az együtt­mű­kö­dést kiter­jesz­tik az ügyé­szek bűn­ül­dö­zé­si isme­re­te­i­nek javí­tá­sát szol­gá­ló tovább­kép­zé­sek­re. Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész 2018. szep­tem­be­ré­ben, Viet­nám­ban tett láto­ga­tá­sa során hang­sú­lyoz­ta, hogy a kap­cso­la­tok bőví­té­sé­nek egyik for­má­ja lehet a jogi vég­zett­ség­hez kap­cso­ló­dó poszt­gra­du­á­lis kép­zés. A mos­ta­ni buda­pes­ti talál­ko­zás során a felek – a ter­vek sze­rint 2020-ban indu­ló – tovább­kép­zés rész­le­te­i­ről írtak alá kiegé­szí­tő jegyzőkönyvet.

A tár­gya­lá­sok során Dr. Polt Péter és Le Minh Tri egyet­ér­tet­tek abban, hogy a cyber­bűn­cse­lek­mé­nyek, a kor­rup­ció és a pénz­mo­sás korunk olyan káros jelen­sé­gei, ame­lyek ellen csak ország­ha­tá­ro­kon átnyú­ló együtt­mű­kö­dés lehet ered­mé­nyes. A meg­ál­la­po­dás­ban meg­je­lölt kép­zés is eze­ken a terü­le­te­ken hasz­no­sít­ha­tó, a haté­kony fel­lé­pést segí­tő isme­re­tek átadá­sát szolgálja. 

A viet­ná­mi kül­dött­ség a tár­gya­lá­so­kat köve­tő­en láto­ga­tást tett a Par­la­ment­ben, ahol Dr. Kövér Lász­ló, az Ország­gyű­lés elnö­ke fogad­ta a kül­dött­ség tag­ja­it, vala­mint a dele­gá­ci­ót fogad­ta még a Kúria elnö­ke, Dr. Darák Péter is.