Főoldal » Archív » Leállt az internet – hasba rúgta a polgármestert

A Mar­ca­li Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge és más bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki az inter­net leál­lá­sa miatt hasba rúgta a pol­gár­mes­tert.

Az egyik Mar­ca­li köze­li falu­ban a helyi gaz­dál­ko­dó vád­lott a pol­gár­mes­te­ri hiva­tal­ban a falu­gaz­dász ügy­fél­fo­ga­dá­sán jelent meg. Az elekt­ro­ni­kus ügy­in­té­zés köz­ben azon­ban meg­sza­kadt az inter­net kap­cso­lat, mert – az ügy­in­té­zés­ről nem tudó – pol­gár­mes­ter az épü­let­ben folyó mun­ká­la­tok miatt a veze­té­ket kihúz­ta. A vád­lott emi­att a pol­gár­mes­tert a folyo­són han­go­san szi­dal­maz­ta, majd pedig hasba rúgta és arcon köpte. Az inter­net hely­re­ál­lí­tá­sa után a dühös gazda befe­jez­te az ügy­in­té­zést, de az udva­ron ismét meg akar­ta támad­ni a pol­gár­mes­tert; szán­dé­ká­tól akkor állt el, ami­kor a sér­tett közöl­te, hogy érte­sí­ti a rend­őr­sé­get.

Az ügyész­ség az 58 éves fér­fi­val szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta.