Főoldal » Hírek » Léccel szúrta szájon az ismerősét - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt egy férfi ellen, aki 2020 szep­tem­be­ré­ben, Kis­kun­ha­la­son, az egyik isme­rő­sét régi konf­lik­tus miatt bán­tal­maz­ta, fenye­get­te, majd egy léc­cel szá­jon szúrta.

A vád­irat sze­rint a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű férfi 2020. szep­tem­ber 9-én, egy kis­kun­ha­la­si csár­dá­ból jött kife­lé, ami­kor egy régi konf­lik­tus miatt össze­szó­lal­ko­zott az isme­rő­sé­vel. A vita hevé­ben a vád­lott a fér­fi­ra támadt és dula­kod­ni kezd­tek. A dula­ko­dás­ban a sér­tett válla úgy kifi­ca­mo­dott, hogy 8 napon túl gyó­gyu­ló, súlyos sérü­lést szenvedett.

Ezután a sér­tett távo­zott a hely­szín­ről, de a vád­lott fel­ka­pott egy két­mé­te­res lécet és utá­na­ment. Ölés­sel fenye­get­te az isme­rő­sét, majd miu­tán utol­ér­te, a léc­cel a sér­tett felé szúrt. A szú­rás az isme­rős szá­ját talál­ta el, ami ettől erő­sen vér­zett. A sér­tett a táma­dó­ja elől egy köze­li bolt­ba mene­kült, ahol segít­sé­get kért. A sér­tett­nek a szú­rás miatt 8 napon belül gyó­gyu­ló, könnyű sérü­lé­se keletkezett.

A más ügy­ben letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­tén kívül súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­vel is vádol­ja. Az ügyész vég­re­haj­tan­dó bör­tön, vala­mint köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­lot­tal szemben.

A vád­lott a bűn­cse­lek­mé­nye­ket három fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés hatá­lya alatt követ­te el, ezért az ügyész indít­vá­nyoz­ta ezek vég­re­haj­tá­sá­nak elren­de­lé­sét is. A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.