Főoldal » Hírek » Leéghetett volna az egész társasház – vádemelés a szegedi gyújtogatóval szemben - rendőrségi fotókkal – a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki tavaly és tavaly­előtt két ízben is tüzet gyúj­tott sze­ge­di panelházakban.

A vád­irat sze­rint a vád­lott első alka­lom­mal 2021. május 19-én, este fél tíz­kor ment be egy tár­sas­ház föld­szin­ti elő­te­ré­be. Itt meg­gyúj­tot­ta a pos­ta­lá­dák alatt elhe­lye­zett papír­do­boz­ban talált rek­lám­új­sá­go­kat, majd a fel­lob­bant tüzet magá­ra hagy­va távo­zott. Az éghe­tő anya­gok­ra tovább ter­je­dő lán­go­kat, vala­mint az erő­tel­je­sen gomoly­gó füs­töt egy pár perc­cel később érke­ző étel­fu­tár ész­lel­te. A lakók a tüzet még a tűz­ol­tók kiér­ke­zé­se előtt elol­tot­ták. A vád­lott ezen kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes maga­tar­tá­sá­val 65.000 forint kárt oko­zott a lakóközösségnek.

A máso­dik eset­ben, 2022. feb­ru­ár 27. nap­ján, éjjel fél tizen­egy körül a vád­lott egy másik lakó­ház­ház 9. eme­le­ti sze­mét­le­do­bó­já­ban talált tár­gya­kat gyúj­tot­ta meg. Az elekt­ro­mos kap­cso­ló­táb­lák­kal fel­sze­relt helyi­ség a fel­lob­ba­nó tűz hatá­sá­ra tel­je­sen kiégett, két eme­le­tet is bete­rít­ve eköz­ben füst­tel és korom­mal. A tűz­ese­tet a tár­sas­ház lakói itt is még idő­ben ész­lel­ték. A lán­go­kat a hely­szín­re riasz­tott tűz­ol­tók­nak sike­rült meg­fé­kez­ni­ük, beavat­ko­zá­suk nél­kül az egész épü­let meg­sem­mi­sült volna. A vád­lott maga­tar­tá­sá­nak követ­kez­té­ben a két lép­cső­ház­ból álló, 300 laká­sos épü­let­ben 5 mil­lió forin­tot is meg­ha­la­dó kárt kelet­ke­zett. Az eset során a ható­sá­gok­nak közel 140 embert kel­lett laká­sa­ik­ból kime­ne­kí­te­ni és biz­ton­ság­ba helyezni.

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség a vád­lot­tat garáz­da­ság vét­ség, ron­gá­lás vét­ség vala­mint köz­ve­szély­oko­zás bűn­tett elkö­ve­té­sé­vel vádol­ja. Arra az eset­re, amennyi­ben a ter­helt a bűnös­sé­gét az elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­mer­né, és lemon­da­na tár­gya­lás­hoz való jogá­ról, vele szem­ben az ügyész­ség 4 év 6 hónap bör­tön kisza­bá­sát indítványozta.

A vád­eme­lés­kor bűn­ügyi fel­ügye­let kény­szer­in­téz­ke­dés hatá­lya alatt álló elkö­ve­tő bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A fény­ké­pe­ket a hely­szí­ne­lé­sek során a nyo­mo­zó ható­ság készítette.