Főoldal » Hírek » Leemelte a kaput és családtagjaira rontott az ittasan hazatérő férfi - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­te mel­lett garáz­da­ság és ron­gá­lás miatt vádat emelt egy hely­be­li fér­fi­val szem­ben, aki éjjel, itta­san haza­tér­ve, a kaput leemel­ve csa­lád­tag­ja­i­ra ron­tott, ütle­gel­te, rug­dos­ta és füg­göny­kar­nis­sal bán­tal­maz­ta őket.

A vád­irat sze­rint a kis­kun­ha­la­si férfi – az ügy vád­lott­ja – 2021 tava­szán csa­lád­já­val a szü­lei házá­ba köl­tö­zött, ahol ita­lo­zó élet módja miatt gyak­ran került konf­lik­tus­ba velük, és az élet­tár­sá­val. Tavaly júni­us­ban egy éjsza­ka ismét itta­san tért haza, és csa­lád­tag­ja­it szi­dal­maz­va, az udvar­ba köve­ket bedo­bál­va han­go­san köve­tel­te, hogy enged­jék be az ingat­lan­ba. Mivel ittas­sá­ga és agresszi­vi­tá­sa miatt nem enged­ték be, a kaput leemel­ve beron­tott az udvar­ba. Ott dula­kod­ni kez­dett a ház­ból kilé­pő any­já­val és az élet­tár­sá­val, mely­nek során any­ját a fal­hoz lökte és a fejét két­szer a fal­nak ütötte.

Ezután kife­lé indult, azon­ban az utána lépő apját füg­göny­kar­nis­sal két­szer fejbe vágta, míg a férje segít­sé­gé­re siető any­ját a föld­re lökte, bele­rú­gott és a fején is meg­ütöt­te, aki­nek emi­att 8 napon belül gyó­gyu­ló hor­zso­lá­sos sérü­lé­sei keletkeztek.

Mivel idő­köz­ben az apja rend­őrt hívott, a vád­lott távoz­ni készült, de még egy kőda­rab­bal behor­pasz­tot­ta az apja utcán par­ko­ló autó­ját, amely­ben 60 ezer forint kár keletkezett.

A nyo­mo­zás során kide­rült, hogy a férfi három nap­pal koráb­ban szü­lei házá­ban itta­san bán­tal­maz­ta élet­tár­sát, aki­nek emi­att a szem­öl­dö­ke felrepedt.

Az ügyész­ség a fér­fit kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­te mel­lett garáz­da­ság és ron­gá­lás vét­sé­gé­vel is vádol­ja, ezért vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za, továb­bá azt, hogy a bíró­ság a koráb­bi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­té­sei utó­la­gos vég­re­haj­tá­sát is ren­del­je el.

Bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság hoz döntést.