Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Lefejelte a focistát a szurkoló - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség bör­tön­bün­te­tés­re tett indít­ványt azzal az 52 éves szur­ko­ló­val szem­ben, aki egy lab­da­rú­gó mér­kő­zés után olyan erő­vel fejelt meg egy játé­kost, hogy annak eltört az orra.

A vád­irat sze­rint 2021. októ­ber 24-én Nóg­rád­si­pe­ken megyei III. osz­tá­lyú baj­no­ki mér­kő­zést ját­szott a nóg­rád­si­pe­ki és a ludány­ha­lá­szi lab­da­rú­gó csa­pat. A meccs lefú­já­sa után a játé­ko­sok között szó­vál­tás ala­kult ki, melyet a hazai csa­pat egyik tagja meg­pró­bált csi­tí­ta­ni. Ekkor az egyik szu­rok­ló oda­lé­pett hozzá, és lefejelte.

A szur­ko­ló­nak azon túl, hogy orr­csont­tö­rést oko­zott, a nyil­vá­nos sport­ren­dez­vé­nyen tanú­sí­tott kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes, erő­sza­kos maga­tar­tá­sá­ért is felel­nie kell a bíró­ság előtt. A bün­te­tett elő­éle­tű, vissza­eső vád­lot­tal szem­ben a Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­te és nyil­vá­nos ren­dez­vé­nyen elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt emelt vádat, vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés, köz­ügyek­től eltil­tás és a Magyar Lab­da­rú­gó Szö­vet­ség ver­seny­rend­sze­ré­ben meg­ren­de­zés­re kerü­lő sport­ren­dez­vé­nyek láto­ga­tá­sá­tól eltil­tás kisza­bá­sá­ra, vala­mint arra tett indít­ványt, hogy vád­lott a közel 23.000 forint bűn­ügyi költ­sé­get is fizes­se meg.

Az ügyész­ség arra az eset­re, ha a vád­lott az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­ri és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról 1 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tés, 2 év köz­ügyek­től eltil­tás, vala­mint 1 év sport­ren­dez­vé­nyek láto­ga­tá­sá­tól eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett mér­té­kes indít­ványt a vádiratban.

Mivel a vád­lott a bűn­cse­lek­ményt egy koráb­bi fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés pró­ba­ide­je alatt követ­te el, elíté­lé­se ese­tén annak az egy év idő­tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés­nek a vég­re­haj­tá­sát is el kell rendelni.