Főoldal » Hírek » Lefölözte a bevételt a benzinkutas – a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség nagyobb érték­re elkö­ve­tett sik­kasz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a har­min­cas éve­i­ben járó fér­fi­val szem­ben, aki a pénz­ke­ze­lé­si sza­bály­zat meg­sér­té­sé­re uta­sí­tot­ta a beosz­tott­ja­it azért, hogy sik­kasz­ta­ni tud­jon a bevételből.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a vád­lott hosszabb ideje üze­mel­te­tett egy kapos­vá­ri ben­zin­ku­tat az egyik magyar­or­szá­gi olaj­ipa­ri cég szer­ző­dé­ses part­ne­re­ként. A férfi köte­les volt elszá­mol­ni a töl­tő­ál­lo­más kész­pénz­be­vé­te­lé­vel úgy, hogy a töl­tő­ál­lo­más kasszá­já­ban kelet­ke­zett, „lefö­lö­zött” bevé­telt pén­zes tasak­ba kel­lett tenni, majd azt egy zárt széf­be kel­lett elhe­lyez­ni, ahol már csak a pénz­szál­lí­tás­sal meg­bí­zott cég mun­ka­tár­sai fér­het­tek hozzá az összeghez.

A vád­lott 2023 nya­rán a pénz­ke­ze­lé­si sza­bály­zat­ban fog­lal­tak elle­né­re arra uta­sí­tot­ta a töl­tő­ál­lo­más dol­go­zó­it, hogy a pén­zes tasa­ko­kat ne helyez­zék be a széf­be, hanem tegyék azo­kat az iro­da­he­lyi­ség­ben lévő pol­cok­ra. A férfi ezután a kész­pénzt magá­hoz vette és elköl­töt­te, bár szán­dé­ká­ban állt, hogy azt az ese­dé­kes a pénz­szál­lí­tás előtt visszateszi.

A vád­lott azon­ban nem szá­molt azzal, hogy 2023 júni­u­sá­ban rend­kí­vü­li pénz­szál­lí­tás­ra, illet­ve ellen­őr­zés­re kerül sor, mely­nek során meg­ál­la­pí­tást nyert, hogy a férfi több mint 3 mil­lió forin­tot sik­kasz­tott el. A vád­lott által oko­zott kár végül az elő­ze­te­sen letett biz­to­sí­ték­ból megtérült.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a bün­tet­len elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.