Főoldal » Hírek » Lefolyóba öntötték a fehér port, amikor lebuktak - fotókkal - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy kis­kun­ha­la­si csa­lád négy tag­já­val szem­ben. Ők azzal egé­szí­tet­ték ki bevé­te­li for­rá­su­kat, hogy „kris­tály fan­tá­zia” nevű új pszi­cho­ak­tív anya­got vásá­rol­tak fel, kipor­ci­óz­ták, és a laká­su­kon rend­sze­res fogyasz­tó­ik részé­re haszon­nal érté­ke­sí­tet­ték. Ami­kor lebuk­tak, a por egy részét a lefo­lyó­ba öntötték. 

A vád­irat sze­rint az ügy négy vád­lott­ja – egy kis­kun­ha­la­si csa­lád tag­jai – 2019 őszé­től 2020 már­ci­u­sá­ban tör­tént elfo­gá­su­kig azzal egé­szí­tet­ték ki bevé­te­li for­rá­su­kat, hogy „kris­tály fan­tá­zia” nevű dizáj­ner dro­got vásá­rol­tak, amit 0,2 gramm­nyi ada­gok­ba kimér­ve a fogyasz­tók részé­re 1.000 forint/adag áron kínál­tak. A csa­lá­di ház­hoz érke­ző vevők becsen­get­tek, majd a kerí­té­sen át vet­ték át az alu­fó­li­á­ba cso­ma­golt árut és adták be a pénzt.

A kis­kun­ha­la­si rend­őrök a ház­tól távo­zó fogyasz­tók­kal szem­ben intéz­ked­tek és tőlük etil-hexedron tar­tal­mú poro­kat fog­lal­tak le.

Ami­kor a rend­őrök kuta­tás cél­já­ból meg­je­len­tek az ingat­lan­nál, a csa­lád­fő beme­ne­kült a házba. Az ajtót fel­szó­lí­tás­ra sem nyi­tot­ta ki, és azt mind­ad­dig zárva tar­tot­ta, míg a ház­ban tar­tóz­ko­dó társa a port a für­dő­szo­bai lefo­lyó­ba kiön­töt­te. A nyo­mo­zók a ház­ban szét­szó­ród­va fehér port, azzal szennye­zett kést, digi­tá­lis mér­le­get, alu­fó­lia dara­bo­kat, több mint 1,6 mil­lió forint kész­pénzt, vala­mint a lefo­lyó­rend­szer tisz­tí­tó­nyí­lá­sá­ban neve­ket, össze­ge­ket tar­tal­ma­zó fel­jegy­zé­se­ket talál­tak és fog­lal­tak le.

Az ügyész­ség a négy csa­lád­ta­got bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­té­vel vádol­ja. Bűnös­sé­gük­ről a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A fotók a hely­szí­ne­lés­kor készültek.