Főoldal » Hírek » Légfegyverrel próbált meg kirabolni egy lottózót – bíróság elé állítás – fotóval – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állít­ja azt a fér­fit, aki 2023 decem­be­ré­ben egy lég­fegy­ver­rel kísé­relt meg kira­bol­ni egy cse­pe­li lottózót. 

A vád sze­rint a férfi 2023. decem­ber 22-én, dél­előtt bement egy XX. kerü­le­ti lot­tó­zó­ba, ahol – száj­maszk­ban, kapuc­nit és nap­szem­üve­get visel­ve – oda­lé­pett a pénz­tá­ros­hoz, majd elő­vett egy éles pisz­toly­nak lát­szó játék­fegy­vert. Ezt a sér­tett­re irá­nyoz­ta, oda­do­bott egy zacs­kót a pénz­tá­ros­nak és azt köve­tel­te, hogy tegye bele a kassza tar­tal­mát. A sér­tett sok­kos álla­pot­ba került, leder­medt, ezért a köve­te­lést nem tudta tel­je­sí­te­ni. Ezt köve­tő­en a rabló vissza­vet­te a zacs­kót, majd elmenekült.

A Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti ügyész­ség az indít­vá­nya alap­ján letar­tóz­ta­tott fér­fit a mai napon, gyor­sí­tott eljá­rás­ban a Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Bíró­ság elé állít­ja, fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt.

A cse­lek­ményt és a férfi elfo­gá­sát rög­zí­tő, a rend­őr­ség által köz­zé­tett fel­vé­tel az aláb­bi lin­ken megtekinthető:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/jatek-pisztolyos-rablasert-is-orizet-jar

A hely­szí­ne­lés során a rend­őr­ség készí­tett fotót a cipő­nyom rögzítéséről. 

cipőnyom rögzítése a padlóról