Főoldal » Archív » Légfegyverrel raboltak ki külföldieket a belvárosban vádemelés –VIDEÓVAL

Cso­por­to­san, úton­ál­ló jel­leg­gel sze­rez­tek pénzt egy lég­pisz­tolyt is fel­mu­tat­va; a Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt ellenük.

A vád­irat sze­rint egy 21 éves férfi két tár­sá­val, egy 28 és 22 éves fér­fi­val 2018. júni­us 27-én az esti órák­ban elha­tá­roz­ták, hogy a VII. kerü­let­ben kül­föl­di­ek­től fog­nak pénzt sze­rez­ni, oly módon, hogy ehhez a 28 éves ter­helt lég­pisz­to­lyát is felhasználják.

A leg­fi­a­ta­labb vád­lott a késő esti órák­ban a VII. kerü­let, Kazin­czy utcá­ban, ango­lul leszó­lí­tott két kül­föl­dit, és egyi­kük­től pénzt köve­telt, miköz­ben tár­sai elgu­rul­tak mel­let­tük sze­mély­au­tó­val, amely­ből a 28 éves férfi – a köve­te­lés nyo­ma­té­ko­sí­tá­sa érde­ké­ben – fel­mu­tat­ta a lég­pisz­tolyt. A sér­tett a fenye­ge­tés hatá­sá­ra a nála lévő kész­pénzt átad­ta, ame­lyet azon­ban a 21 éves férfi nem talált elég­nek és ezt közöl­te is. A 28 éves ter­helt is kiszállt a kocsi­ból és a másik kül­föl­dit fel­szó­lí­tot­ta, hogy vegyen fel bank­kár­tyá­val pénzt, majd csat­la­ko­zott hoz­zá­juk har­ma­dik tár­suk is. A vád­lot­tak a másik sér­tet­tet egy köze­li bank­au­to­ma­tá­hoz kísér­ték, miköz­ben egyi­kük a már kira­bolt kül­föl­dit is szem­mel tar­tot­ta. A bank­au­to­ma­ta előtt a 28 éves férfi még a sér­tett­hez lépett, és egy kemény tár­gyat a hátá­hoz téve, ango­lul ismét pénz fel­vé­te­lé­re szó­lí­tot­ta fel. Ennek hatá­sá­ra a sér­tett pénzt vett fel a szám­lá­já­ról, és azt átad­ta a vád­lott­nak, aki tár­sa­i­val elhagy­ta a helyszínt.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság nyo­mo­zói ala­pos nyo­mo­zás­sal azo­no­sí­tot­ták a ter­hel­te­ket, és 2018. októ­ber ele­jén elfog­ták őket, a lég­fegy­vert is meg­ta­lál­ták és foglalták.

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fi­ak­kal szem­ben két rend­be­li fegy­ve­re­sen és cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság­ra, az egyik cse­lek­mény­nél a 22 éves férfi, mint bűn­se­géd ellen. A hal­ma­za­ti sza­bá­lyok alap­ján a cse­lek­mé­nyek miatt öttől tizen­öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés szab­ha­tó ki.

Az ügy­ben tar­tott elő­ké­szí­tő ülé­sen a vád­lot­tak a bűnös­sé­gü­ket nem ismer­ték be, az eljá­rás tár­gya­lás­sal folytatódik.

Két vád­lott letar­tóz­ta­tás­ban van, har­ma­dik tár­suk bűn­ügyi fel­ügye­let alatt áll.

A rend­őr­ség által koráb­ban köz­zé­tett videó itt elérhető:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/fegyverrel-fenyegettek