Főoldal » Archív » Légpuskával lőtt egy mozgó autóra, vádat emeltek ellene

A Gyu­lai Járá­si Ügyész­ség köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga elle­ni bűn­tett miatt emelt vádat egy 36 éves bün­te­tett elő­éle­tű kasza­pe­ri férfi ellen, aki tavaly ősszel lég­pus­ká­val lőtt egy mozgó autó­ra, ezzel a köz­le­ke­dés biz­ton­sá­gát veszélyeztette.

A vád­lott Magyar­bán­he­gyes kül­te­rü­le­tén, a 4439-es út men­tén egy telep­he­lyen kacsá­kat nevelt. 2018. novem­ber 20-án este 9 óra körül ész­lel­te, hogy egy sze­mély­gép­ko­csi áll meg a telep­hely­hez veze­tő bekö­tő­úton, ezért kocsi­ba ült és a másik autó­hoz ment, mert tol­va­jok­nak hitte a hívat­lan láto­ga­tó­kat. A másik autó­ban egy fia­tal pár ült, akik a lány apja előtt tit­kol­ták kap­cso­la­tu­kat. A fia­tal férfi a vád­lott gép­ko­csi­já­nak érke­zé­sét ész­lel­ve attól tar­tott, hogy a lány apja ment utá­nuk, ezért tolat­ni kez­dett. A vád­lott az irá­nyá­ba tola­tó gép­ko­csit meg akar­ta állí­ta­ni, ezért elő­vet­te a kocsi­já­ban tar­tott, lőfegy­ver­nek nem minő­sü­lő lég­pus­kát és azzal a mene­kü­lő kocsi irá­nyá­ba lőtt. Ettől meg­ijed­ve a fia­tal férfi nagy sebes­ség­gel elhaj­tott Magyar­bán­he­gyes irá­nyá­ba, de a vád­lott kocsi­já­val üldö­ző­be vette őket. Végül átér­tek Med­gyes­egy­há­zá­ra, ahol a vád­lott fel­ha­gyott az üldö­zés­sel, ezt azon­ban a másik autó veze­tő­je nem ész­lel­te, tovább­ra is nagy sebes­ség­gel köz­le­ke­dett, és egy kanyar­ban az úttest­ről leha­lad­va árok­ba haj­tott. Az autó­ve­ze­tő és az utasa is 8 napon belül gyó­gyu­ló könnyű sérü­lé­se­ket szenvedtek.

A Gyu­lai Járá­si Ügyész­ség a lövést leadó férfi ellen köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga elle­ni bűn­tett miatt emelt vádat. A járá­si ügyész­ség vád­ira­tá­ban a vád­lot­tal szem­ben tár­gya­lás tar­tá­sa nél­kül, bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, vala­mint azt, hogy a bíró­ság a lég­fegy­vert koboz­za el. Az eljá­rás a Bat­to­nyai Járás­bí­ró­sá­gon folytatódik.