Főoldal » Archív » Leittasodott ismerősét lopta meg a komádi férfi

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki egy szó­ra­ko­zó­he­lyen ittas­sá­ga foly­tán elal­vó isme­rő­sé­től vett el nagyobb össze­gű készpénzt

2018. decem­ber 7-én az esti órák­ban a vád­lott együtt ita­lo­zott a sér­tet­tel Komá­di­ban egy szó­ra­ko­zó­he­lyen. Mind­ket­ten ittas álla­pot­ba kerül­tek, azon­ban a sér­tett az elfo­gyasz­tott sze­szes ital hatá­sá­ra annyi­ra leit­ta­so­dott, hogy öntu­dat­lan álla­pot­ba került, a szó­ra­ko­zó­hely pult­já­nál a fejét a kezei között lógat­va ült és aludt.

A vád­lott kihasz­nál­va a sér­tett álla­po­tát, 20.00 óra után oda­ment hozzá, majd a vál­lán átve­tett tás­ká­ból elvet­te a pénz­tár­cát és azt kivit­te a helyi­ség­ből. Az utcán átnéz­te a pénz­tár­ca tar­tal­mát, abból kivett 130.000 Ft kész­pénzt, majd rövid idő eltel­té­vel vissza­ment a szó­ra­ko­zó­hely­re és a pénz­tár­cát vissza­tet­te a még min­dig maga­te­he­tet­len, alvó sér­tett táskájába.

A vád­lott a nyo­mo­zás során az álta­la elkö­ve­tett bűn­cse­lek­ményt beis­mer­te, az ello­pott pénzt tel­jes egé­szé­ben vissza­fi­zet­te a sér­tett­nek, ezál­tal a bűn­cse­lek­ménnyel oko­zott kár megtérült.

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség a vád­lott ellen kifosz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Berettyó­új­fa­lui Járás­bí­ró­sá­gon. A bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a vád­lot­tal szem­ben a járás­bí­ró­ság tár­gya­lás lefoly­ta­tá­sa nél­kül fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést és pénz­bün­te­tést szab­jon ki.