Főoldal » Hírek » Lekapcsolták a drogdílert – rendőrségi fotókkal – a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró letar­tóz­ta­tott egy 44 éves sal­gó­tar­já­ni fér­fit, aki ille­gá­lis pszi­cho­ak­tív sze­re­ket árult, töb­bek között egy okta­tá­si intéz­mény mel­lett is.

A Sal­gó­tar­já­ni Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyo­mo­zá­sá­nak eddi­gi ada­tai sze­rint a férfi már évek óta árul­ta a til­tott sze­re­ket, vásár­ló­it heten­te 2-3-szor fogad­ta ott­ho­ná­ban. Jelen eljá­rás­ban hét sze­mély drog­gal való ellá­tá­sa miatt vár rá fele­lős­ség­re vonás, egyi­kük 15 éves korá­tól vásá­rolt tőle.

A díler a „füst” nevű, fehér színű port alkal­man­ként 3.000, illet­ve 5.000 forin­tos adagá­ron adta vevő­i­nek. A szer az N-etil-norpentedron nevű ható­anya­got tar­tal­maz­za, ami a Bün­te­tő Tör­vény­könyv ren­del­ke­zé­sei sze­rint új pszi­cho­ak­tív anyag­nak minő­sül, leg­gyak­rab­ban kris­tály néven kerül forgalomba.

A nyo­mo­zó ható­ság 2024. janu­ár 23-án kuta­tást haj­tott végre a férfi laká­sán, ahol több vagyon­tár­gyat, gép­jár­mű­vet, kész­pénzt és több mint 120 gramm „füs­töt” fog­lal­tak le.

A férfi nem­csak lakó­he­lyén áru­sí­tot­ta a szert, hanem egy sal­gó­tar­já­ni isko­la köze­lé­ben is. Mivel kis­ko­rú sze­mély­nek is adott el kábí­tó hatá­sú szert, ezért az okta­tá­si épü­let kör­nye­ze­té­ben keres­ke­dés­sel elkö­ve­tett új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­te mel­lett kóros szen­ve­dély­kel­tés miatt is felel­nie kell.

A járá­si ügyész­ség a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben a leg­szi­go­rúbb kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­sé­re tett indít­ványt, a letar­tóz­ta­tást a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja el is rendelte.

A dön­tés a gya­nú­sí­tott fel­leb­be­zé­sé­re tekin­tet­tel nem jogerős.

A rend­őr­ség képek­kel illuszt­rált köz­le­mé­nye az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/el-nem-adott-pakkok