Főoldal » Hírek » Lekvárral támadt a féltékeny feleség - a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 53 éves nő ellen garáz­da­ság vét­sé­ge és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt. Az elkö­ve­tő fél­té­keny­ség­ből elment a sér­tett nő lakó­he­lyé­re, egy sövény mögül látta, hogy a férje gép­jár­mű­vel meg­ér­ke­zik a nővel, aki­hez oda­ment, szi­dal­maz­ta, majd egy befőt­tes üve­get dobott a lábszárához. 

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2021. szep­tem­ber végén, este, fél­té­keny­ség­ből elment a sér­tett nő házá­hoz, és egy sövény mögé rej­tőz­ve vára­ko­zott. Látta, ami­kor a férje gép­jár­mű­vel meg­ér­ke­zett a nővel, kiszállt és a cso­mag­tér­ből egy kerék­párt vett ki. A vád­lott ekkor erő­sen fel­in­dult álla­pot­ban meg­in­dult az autó irá­nyá­ba, és a még bent ülő nőt sértő kife­je­zé­sek­kel szi­dal­maz­ta. A sér­tett ki akart száll­ni, de ijed­té­ben vissza­zár­ta az ajtót, a vád­lott viszont kinyi­tot­ta és folya­ma­to­san szidalmazta.

A nő így az autó túl­ol­da­lán, a veze­tő ülés mel­let­ti ajtón szállt ki, ekkor a vád­lott a fér­jé­vel kez­dett vesze­ked­ni, viszont meg­lát­ta, hogy a sér­tett már elhagy­ta az autót, erre a nála lévő sza­tyor­ból elő­vett egy lek­vár­ral teli befőt­tes üve­get és a sér­tett bal láb­szá­rá­nak dobta. Táma­dó­an felé indult, viszont a sér­tett lefog­ta a keze­it, majd a férje szét­vá­lasz­tot­ta őket.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett 8 napon belül gyó­gyu­ló zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el, könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt magán­in­dít­ványt ter­jesz­tett elő.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – bün­te­tő­vég­zés­ben pró­bá­ra bocsá­tás intéz­ke­dést indítványozott.