Főoldal » Hírek » Lerángatott egy nőt a buszról és erőszakoskodott vele - vádemelés - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye- videóval

A vád sze­rint egy kül­föl­di férfi idén már­ci­us­ban egy fővá­ro­si autó­bu­szon táma­dott meg egy nőt, lerán­gat­ta busz­ról, majd erő­sza­kos­ko­dott vele; az ügyész­ség sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­té­vel vádolja.

A vád­irat sze­rint a vád­lott - egy 27 éves jeme­ni állam­pol­gár­sá­gú férfi - 2021. már­ci­us 27-én kora reg­gel egy autó­bu­szon uta­zott a sér­tet­tel. A férfi a VIII. kerü­let, Kál­vá­ria téri meg­ál­ló­nál rátá­madt a nőre, a kabát­já­nál fogva lerán­gat­ta a busz­ról, majd hátul­ról átka­rol­ta a sér­tet­tet, kabát­já­nak és nad­rág­já­nak cip­zár­ját lehúz­ta, majd erő­sza­ko­san fog­dos­ni kezd­te. A sér­tett pró­bált kisza­ba­dul­ni a vád­lott fogá­sá­ból, miköz­ben több­ször segít­sé­gért kia­bált. A dula­ko­dás során a férfi fel­emel­te és a föld­re dobta a sér­tet­tet, majd ráült és tovább­ra is lefog­va tar­tot­ta azért, hogy a nővel továb­bi sze­xu­á­lis cse­lek­ményt végezzen.

Végül járó­ke­lők a nő segít­sé­gé­re siet­tek, és a továb­bi bán­tal­ma­zá­sát megakadályozták.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság VIII. kerü­le­ti nyo­mo­zói a fér­fit elfog­ták és vele szem­ben a nyo­mo­zást lefolytatták.

A Buda­pes­ti VIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fit sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tést, vala­mint Magyar­or­szág terü­le­té­ről tör­té­nő kiuta­sí­tást indít­vá­nyoz a vádiratban.

Az ügy­höz kap­cso­ló­dó fel­vé­tel az Ügyész­ség hiva­ta­los You­tu­be csa­tor­ná­ján, az aláb­bi lin­ken megtekinthető.