Főoldal » Hírek » Leszúrta a szomszéd macskáját egy karácsondi férfi -a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Gyön­gyö­si Járá­si Ügyész­ség állat­kín­zás vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki bosszú­ból – abban a fel­te­vés­ben, hogy a sze­gény pára elő­ző­leg meg­et­te a ten­ge­ri­ma­la­ca­it – bru­tá­lis módon meg­ölt egy macskát.

A vád­lott a bűn­cse­lek­ményt idén nyá­ron követ­te el, egy júli­u­si napon, ami­kor egy be nem azo­no­sí­tott szúró esz­köz­zel kivé­gez­te a szom­szé­dos csa­lá­di ház­ban lakó közép­ko­rú pár házi macs­ká­ját. A meg­ölt állat egy elő­ző­leg egy men­hely­ről elho­zott cica volt, azt a szom­szé­dok nagy sze­re­tet­tel gon­doz­ták, jól tar­tot­ták, rend­sze­re­sen vit­ték állatorvoshoz.

A cse­lek­mény­re a reg­ge­li órák­ban derült fény, ami­kor a macs­ka gaz­dá­ja raj­ta­kap­ta a vád­lot­tat amint a véres tete­met éppen bedob­ta a saját szemeteskukájába.

A Gyön­gyö­si Járá­si Ügyész­ség a vád­ira­tá­ban a bün­tet­len elő­éle­tű, közép­ko­rú ter­helt­tel szem­ben pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.

A fér­fi­val szem­ben ugyan­ak­kor a vád­eme­lést köve­tő­en a Heves Megyei Főügyész­ség köz­jo­gi szak­ága is fel­lé­pett, mivel a cse­lek­mé­nyé­vel meg­szeg­te az állat­vé­del­mi tör­vény szi­go­rú ren­del­ke­zé­sét, mely sze­rint állat éle­tét elfo­gad­ha­tó ok, vagy körül­mény nél­kül kiol­ta­ni nem szabad. 

A Heves Megyei Főügyész­ség kere­set­le­vél benyúj­tá­sá­val pert indí­tott a férfi ellen, annak érde­ké­ben, hogy a pol­gá­ri bíró­ság három év idő­tar­tam­ban tilt­sa el őt az állattartástól.