Főoldal » Hírek » Fejér Vármegyei Főügyészség » Letartóztatás alatt a tizenegy külföldi jogellenes határátlépéséhez segítséget nyújtó román embercsempész- a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Duna­új­vá­ro­si Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indít­vá­nyoz­ta annak a román állam­pol­gár­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki 2020. októ­ber 15-én tizen­egy kül­föl­di­nek nyúj­tott segít­sé­get az állam­ha­tár jog­el­le­nes átlépéséhez.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a gya­nú­sí­tott Gara és Vas­kút kör­nyé­kén, éjsza­ka egy átala­kí­tott jár­mű­be fel­vet­te azt a két palesz­tin, egy marok­kói, egy egyip­to­mi és hét szír állam­pol­gárt, akik Magyar­or­szág terü­le­té­re a zom­bo­ri határ­át­ke­lő­hely köze­lé­ben a zöld hatá­ron hatol­tak be illegálisan.

A rend­őr­ség a vád­lot­tat az M6-os autó­pá­lya 40-es kilo­mé­ter­szel­vé­nyé­nél Bes­nyő köze­lé­ben ellen­őriz­te, így cse­lek­mé­nye lelepleződött.

Az ille­gá­lis beván­dor­lók a hazá­juk­ból a cél­ál­lo­más­ra tör­té­nő érke­zés érde­ké­ben fejen­ként 2500 eurót helyez­tek letét­be isme­ret­len sze­mély­nél, aki a beér­ke­zést köve­tő­en fizet­te volna ki a vádlottat.

A gya­nú­sí­tott magyar­or­szá­gi lakó­hellyel, tar­tóz­ko­dá­si hellyel nem ren­del­ke­zik, ezért ala­po­san fel­te­he­tő, hogy a bün­te­tő­el­já­rás­ban elér­he­tet­len­né válna, meg­szök­ne, illet­ve elrejtőzne.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adott és elren­del­te a ter­helt letar­tóz­ta­tá­sát, a dön­tés fel­leb­be­zés hiá­nyá­ban végleges.