Főoldal » Archív » Letartóztatás egy orosházi betörés miatt

Az Oros­há­zi Járá­si Ügyész­ség kisebb érték­re üzlet­sze­rű­en, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt kez­de­mé­nyez­te egy 30 éves, több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű oros­há­zi férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki pár nap­pal ezelőtt betört egy oros­há­zi lakó­ház­ba, ahon­nan kerti szer­szá­mo­kat és kerék­párt lopott.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a gya­nú­sí­tott 2019. ápri­lis 29-én, nap­köz­ben lopá­si szán­dék­kal bement egy oros­há­zi tanyá­ba oly módon, hogy a lakó­ház zárt bejá­ra­ti ajta­ját fel­fe­szí­tet­te, majd az ingat­lan­ban kuta­tást vég­zett. A gya­nú­sí­tott a ház­ból egy ben­zin­mo­to­ros lánc­fű­részt, egy ben­zin­mo­to­ros fűka­szát, 1 üveg pezs­gőt és fél liter házi pálin­kát, míg a mel­lék­épü­let­ből egy női kerék­párt vitt magá­val, majd távo­zott a hely­szín­ről. A gya­nú­sí­tott a lopás­sal 140.000,- Ft, míg a ron­gá­lás­sal 5.000,- Ft kárt oko­zott, amely rész­ben meg­té­rült, tekint­ve, hogy a rend­őr­ség a gya­nú­sí­tott lakó­he­lyén – a pálin­ka kivé­te­lé­vel – meg­ta­lál­ta az ello­pott értékeket.

A gya­nú­sí­tott több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű, leg­utóbb 2018. decem­ber 31-én sza­ba­dult, de azóta is több bün­te­tő­el­já­rás van vele szem­ben folya­mat­ban, azok hatá­lya alatt követ­te el jelen bűn­cse­lek­ményt. Mind­er­re tekin­tet­tel a kény­szer­in­téz­ke­dés kez­de­mé­nye­zé­sé­re a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt került sor.

A Békés­csa­bai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát 1 hónap­ra elrendelte.