Főoldal » Archív » Letartóztatás kifosztás miatt

A Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság elren­del­te egy huszon­hat és egy huszon­két éves férfi letar­tóz­ta­tá­sát, akik a gyanú sze­rint egy idős, het­ven­öt éves sér­tett sérel­mé­re követ­tek el bűncselekményt.

A gya­nú­sí­tot­tak janu­ár végén meg­je­len­tek a het­ven­öt éves sér­tett laká­sán, a barát­ju­kat, az idős férfi fiát keres­ve. Ami­kor a sér­tett közöl­te velük, hogy fia nem tar­tóz­ko­dik ott­hon, a gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tot­tak elha­tá­roz­ták, hogy meg­szer­zik a ház­ban talál­ha­tó érté­ke­ket, ezért a szo­bá­ba követ­ték őt.

Miköz­ben a sér­tett az ágyon ült, az idő­sebb gya­nú­sí­tott átku­tat­ta a szek­rény­re fel­akasz­tott kabá­tot és a benne lévő pénz­tár­cát. A sér­tett közöl­te a gya­nú­sí­tot­tal, hogy a tár­cá­ban nem talál pénzt, ezen  fel­dü­höd­ve fia­ta­labb társa az idős fér­fi­hez lépett és egy alka­lom­mal pofon ütöt­te őt.

A gya­nú­sí­tot­tak ezután átku­tat­ták a ház szek­ré­nye­it és a kony­hát, majd onnan 1.700 Ft érték­ben élel­mi­szert vit­tek el.

A két férfi ellen véde­ke­zés­re kép­te­len, illet­ve a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re vagy elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál vagy fogya­té­kos­sá­gá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély­től való elvé­tel­lel elkö­ve­tett kifosz­tás bűn­tet­te miatt folyik a büntetőeljárás.

Az idő­sebb gya­nú­sí­tott vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek miatt több­ször volt már bün­tet­ve, más eljá­rás is folyik elle­ne, és koráb­ban kisza­bott sza­bad­ság­vesz­té­se letöl­té­se miatt már bör­tön­be kel­lett volna vonul­nia. Fia­ta­labb társa is volt már kifosz­tás miatt büntetve.

A Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja egy hónap­ra elren­del­te a két férfi letar­tóz­ta­tá­sát a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­nek meg­aka­dá­lyo­zá­sa érdekében.