Főoldal » Archív » Letartóztatás otthoni verekedés miatt

A Békés Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt kez­de­mé­nyez­te egy 48 éves béké­si férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki a múlt héten úgy meg­ver­te az élet­tár­sát, hogy az élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szenvedett.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a gya­nú­sí­tott 2019. év már­ci­us 17-én a Békés, Boros­gyán utcai lak­he­lyü­kön bán­tal­maz­ta az élet­tár­sát, aki az elsőd­le­ges orvo­si ada­tok alap­ján bor­da­tö­rést és lég­mel­let szen­ve­dett el, mely sérü­lés súlyos, élet­ve­szé­lyes sérü­lés­nek minősül.

A kény­szer­in­téz­ke­dés kez­de­mé­nye­zé­sé­re egy­részt a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye miatt került sor, más­részt ala­po­san fel­te­he­tő, hogy a gya­nú­sí­tott sza­bad­láb­ra kerü­lé­se ese­tén a még fel nem tárt tár­gyi bizo­nyí­tá­si esz­kö­zök elrej­té­sé­vel, meg­sem­mi­sí­té­sé­vel vagy a sér­tett, ille­tő­leg a még ki nem hall­ga­tott tanúk befo­lyá­so­lá­sá­val, meg­fé­lem­lí­té­sé­vel a bizo­nyí­tást meg­ne­he­zí­te­né, emel­lett a bűn­is­mét­lés veszé­lye is fennállt.

A Békés­csa­bai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát egy hónap­ra elrendelte.