Főoldal » Hírek » Letartóztatás szexuális kényszerítés kísérlete miatt- a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség egy volt kato­na ellen foly­tat nyo­mo­zást, aki alá­ren­delt­je­it sze­xu­á­lis cse­lek­mény­re akar­ta kényszeríteni.

A közölt meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi 2019 janu­ár­já­tól – a későb­bi­ek­ben elöl­já­ró­ként – ismét­lő­dő­en arra pró­bál­ta ráven­ni a sér­tet­tet, hogy sze­xu­á­lis cse­lek­mé­nye­ket végez­zen vele, amit a nő min­den alka­lom­mal elhárított.

Az eluta­sí­tást köve­tő­en a gya­nú­sí­tott kri­ti­zál­ni kezd­te a sér­tett mun­ka­vég­zé­sét, és közöl­te, hogy ezt addig foly­tat­ja, amíg a nő nem enged neki.

Miu­tán a sér­tett mind­ezek elle­né­re sem volt haj­lan­dó a gya­nú­sí­tot­tal sze­xu­á­lis kap­cso­la­tot léte­sí­te­ni, a férfi több alka­lom­mal, külön­fé­le, az állo­mány­vi­szo­nyát is érin­tő fenye­ge­té­sek­kel pró­bál­ta elér­ni, hogy a nő tegyen ele­get a felszólításnak.

A volt kato­na 2021 máju­sá­ban egy gya­kor­lat során – majd később több­ször is – egy másik alá­ren­delt­jé­vel is közöl­te, hogy sze­xu­á­lis cse­lek­ményt akar vele végez­ni. Miu­tán a sér­tett ezt vissza­uta­sí­tot­ta, a gya­nú­sí­tott – a sze­xu­á­lis kap­cso­lat léte­sí­té­se érde­ké­ben – kri­ti­ká­val illet­te a mun­ká­ját és azzal fenye­get­te, hogy el fogja távo­lí­ta­ni a Honvédségtől. 

Az ügyész­ség két rend­be­li, a sér­tet­tel kap­cso­lat­ban fenn­ál­ló egyéb hatal­mi, befo­lyá­si viszo­nyá­val vissza­él­ve elkö­ve­tett sze­xu­á­lis kény­sze­rí­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki az elkö­ve­tőt, aki nem tett val­lo­mást és panaszt jelen­tett be a meg­ala­po­zott gyanú köz­lé­se ellen.

 

A nyo­mo­zó ügyész­ség a két évtől nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő bűn­cse­lek­ménnyel gya­nú­sí­tott férfi letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta, ame­lyet a nyo­mo­zá­si bíró egy hónap­ra elrendelt.

A kato­na szol­gá­la­ti jog­vi­szo­nya idő­köz­ben megszűnt.