Főoldal » Hírek » Letartóztatásba került a 70 milliós lopással gyanúsított két külföldi férfi - videóval - a Főváros Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel gya­nú­sí­tott két grúz állam­pol­gár­sá­gú fér­fit letar­tóz­tat­ta. Har­ma­dik tár­su­kat a fővá­ro­si nyo­mo­zók még keresik.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság Nyo­mo­zó Főosz­tá­lya külö­nö­sen nagy érték­re, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tett meg­ala­po­zott gya­nú­ja miatt hall­ga­tott ki gya­nú­sí­tott­ként két grúz állam­pol­gár­sá­gú fér­fit. A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint a gya­nú­sí­tot­tak és har­ma­dik tár­suk 2022. ápri­lis 5-én egy XIV. kerü­le­ti ben­zin­kú­ton, jel­blok­ko­lót hasz­nál­va, csak­nem 70 mil­lió forint érté­kű valu­tát és befek­te­té­si ara­nyat tulaj­do­ní­tot­tak el egy pénzváltó-hálózat alkal­ma­zott­já­nak autójából.

A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség az őri­zet­be vett két kül­föl­di férfi letar­tóz­ta­tá­sát indítványozta.

A gya­nú­sí­tot­tak grúz állam­pol­gá­rok, magyar­or­szá­gi kötő­dé­sük nincs, az ország­ban tar­tóz­ko­dá­suk oka nem ismert. A meg­ala­po­zott gyanú sze­rin­ti bűn­cse­lek­mény tör­vé­nyi fenye­ge­tett­sé­ge jelen­tős, a bün­te­té­si tétel 5-10 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés. Mind­er­re tekin­tet­tel meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő, hogy sza­ba­don bocsá­tá­suk ese­tén a gya­nú­sí­tot­tak Magyar­or­szág terü­le­tét elhagy­nák, ezál­tal elszá­mol­ta­tá­suk ellehetetlenülne.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség indít­vá­nyá­val a bíró­ság is egyet­ér­tett és a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sát elrendelte.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság ügy­ben kiadott köz­le­mé­nye itt érhe­tő el:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/blokkoltak-a-blokkolos-tolvajokat