Főoldal » Hírek » Letartóztatásba került az idős édesapját bántalmazó férfi - a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fejér Megyei Főügyész­ség több­szö­rö­sen minő­sí­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt indít­ványt tett annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sá­ra, aki egy vita során közös ott­ho­nuk­ban egy hús­klop­fo­ló­val több­ször fejen ütöt­te édes­ap­ját, akit aztán vérző sérü­lé­se­i­vel, a föl­dön fekve a lakás­ban magárahagyott.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a 35 éves férfi 2021. júni­us 26-án, a duna­új­vá­ro­si laká­suk­ban itta­san vitat­ko­zott 72 éves édes­ap­já­val. Az idős­ko­rú sér­tett a szó­vál­tás köz­ben a kony­ha­szek­rény fiók­já­ból egy hús­klop­fo­lót vett elő, amit fia kicsa­vart a kezéből.

A férfi a kony­hai esz­köz­zel több­ször az idős kora foly­tán a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra kor­lá­to­zot­tan képes sér­tett fejé­re súj­tott, majd keze­it és lába­it is megütötte.

Az üté­sek hatá­sá­ra a sér­tett össze­esett, fel­kel­ni nem tudott, ennek elle­né­re fia éjsza­ká­ra a lakás­ban magá­ra hagy­ta. A férfi más­nap dél­előtt tért vissza, ami­kor érte­sí­tet­te a men­tő­ket, akik az idős sér­tet­tet kór­ház­ba szállították.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett fején és vég­tag­ja­in több, zúzó­dá­sos sérü­lést és törést szen­ve­dett, azon­ban a fejét ért erő­be­ha­tás jel­le­gé­nél és helyé­nél fogva súlyo­sabb, élet­ve­szé­lyes sérü­lés elő­idé­zés­re is alkal­mas volt.

A cse­lek­mény tör­vé­nyi fenye­ge­tett­sé­ge miatt a ter­helt szö­ké­sé­nek, illet­ve elrej­tő­zé­sé­nek, illet­ve annak okán, hogy a férfi koráb­ban is tanú­sí­tott agresszív maga­tar­tást a sér­tett irá­nyá­ba, a bűn­is­mét­lés­nek a veszé­lye is fennáll. 

A bíró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adott, és elren­del­te a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát. A bíró­ság dön­té­se ellen a ter­helt és védő­je fellebbezett.