Főoldal » Hírek » Békés Vármegyei Főügyészség » Letartóztatásba került egy „madam”- a Békés Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Békés Megyei Főügyész­ség sze­mé­lyi sza­bad­sá­gá­tól meg­fosz­tott sze­mély sérel­mé­re, kizsák­má­nyo­lás cél­já­ból, erő­szak­kal, fenye­ge­tés­sel, bűn­szö­vet­ség­ben, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­te miatt kez­de­mé­nyez­te egy 42 éves vár­ba­lo­gi nő letar­tóz­ta­tá­sát, aki tár­sá­val együtt pros­ti­tu­ál­ta­kat fut­ta­tott. A másik, 28 éves nő már tavaly szep­tem­ber óta letar­tóz­ta­tás­ban van.

A Győr-Moson-Sopron megyei ille­tő­sé­gű nő és társa 2019. ápri­lis eleje és júni­us 29. napja között anya­gi haszon­szer­zés cél­já­ból két kiszol­gál­ta­tott hely­zet­ben élő nőt vet­tek rá pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­ség vég­zé­sé­re az egyi­kő­jü­ket azzal az ígé­ret­tel, hogy a bevé­tel­ből majd fele-fele arány­ban fog­nak osz­toz­ni, de nem így tör­tént! A sze­xu­á­lis tevé­keny­ség foly­ta­tá­sa érde­ké­ben a pros­ti­tu­ál­ta­kat az orszá­gon belül több tele­pü­lés­re, töb­bek között Sió­fok­ra és Győr­be elszál­lí­tot­ták, elszál­lá­sol­ták, ille­tő­leg fény­ké­pes hir­de­té­se­ket adtak fel a nevük­ben az egyik erre sza­ko­so­dott inter­ne­tes por­tá­lon. Ők fogad­ták a hir­de­tés­ben meg­adott tele­fon­szám­ra érke­ző hívá­so­kat, meg­szer­vez­ték a talál­ko­zók helyét és ide­jét, ille­tő­leg meg­egyez­tek a ven­dé­gek­kel a sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tás jel­le­gé­ben is. Ezt köve­tő­en fel­ügyel­ték a sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tás zavar­ta­lan lebo­nyo­lí­tá­sát, majd a sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tás­ból befolyt össze­ge­ket eltet­ték, azok­ból cse­kély össze­get bocsá­tot­tak a sér­tet­tek ren­del­ke­zé­sé­re.

A két ter­helt a pros­ti­tu­ál­ta­kat folya­ma­tos kont­roll alatt tar­tot­ták, mobil­te­le­fon­ju­kat, inter­net elér­he­tő­sé­gü­ket elvet­ték, és sze­mé­lyi sza­bad­sá­guk­tól is meg­fosz­tot­ták úgy, hogy egy sió­fo­ki ingat­lan­ba bezár­ták őket, ezzel kény­sze­rí­tet­ték a sér­tet­te­ket sze­xu­á­lis tevé­keny­ség vég­zé­sé­re.

A tör­vény a gya­nú­sí­tot­tak ter­hé­re róha­tó bűn­cse­lek­ményt 5 évtől 15 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ti. A letar­tóz­ta­tás kez­de­mé­nye­zé­sé­re egy­részt azért került sor, mert a vár­ha­tó bün­te­tés nagy­sá­gá­ra tekin­tet­tel fenn­áll a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye, ille­tő­leg attól is meg­ala­po­zot­tan tar­ta­ni lehet, hogy a nő sza­bad­láb­ra kerü­lé­se ese­tén a bizo­nyí­tás ered­mé­nyét veszé­lyez­tet­né, így külö­nö­sen a bün­te­tő­el­já­rás­ban részt vevő más sze­mélyt, külö­nö­sen a sér­tet­te­ket meg­fé­lem­lí­te­né vagy jog­el­le­ne­sen befo­lyá­sol­ná.

A Békés­csa­bai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a főügyész­ség indít­vá­nyá­val egyet­ér­tett, és a nő letar­tóz­ta­tá­sát 1 hónap­ra elren­del­te.