Főoldal » Hírek » Letartóztatásban a bolti rablók- a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a nyo­mo­zá­si bíró elren­del­te annak a 18 és 23 éves fér­fi­nek a letar­tóz­ta­tá­sát, akik egy sal­gó­tar­já­ni élel­mi­szer­üz­let­ből az őrt fel­lök­ve mene­kül­tek el az eltu­laj­do­ní­tott árukkal.

A két fia­tal férfi 2021. novem­ber 2-án elha­tá­roz­ta, hogy amint már koráb­ban is több alka­lom­mal tet­ték, sze­szes ita­lo­kat pró­bál­nak meg lopni egy sal­gó­tar­já­ni élel­mi­szer áruházból.

Az üzlet­ben maguk­hoz vet­tek egy nagyobb szaty­rot, és össze­sen 11 üveg whiskey-t pakol­tak bele, majd az ita­lok­kal együtt elin­dul­tak kife­lé a bolt­ból. A fia­ta­lab­bik - kezé­ben a meg­pa­kolt sza­tyor­ral - a foto­cel­lás bejá­ra­ti ajtó­hoz ment, míg társa, mint, aki nem vásá­rolt sem­mit sem, elhagy­ta a bol­tot és rög­tön a bejá­rat­hoz for­dult, hogy a foto­cel­lás ajtó kinyi­tá­sá­val kien­ged­je az ott vára­ko­zó barátját.

Maga­tar­tá­suk fel­tűnt az üzlet biz­ton­sá­gi őré­nek, ezért elin­dult, hogy meg­aka­dá­lyoz­za a távo­zá­su­kat. Egy lépés­nyi­vel hama­rabb ért a foto­cel­lás ajtó­hoz, mint a gya­nú­sí­tot­tak, és a kinyí­ló ajtón kimen­ni igyek­vő ter­helt felé lépett, hogy fel­tar­tóz­tas­sa. A fér­fi­ak azon­ban azért, hogy a lopott ita­lok­kal együtt elme­ne­kül­je­nek, közös erő­vel fel­lök­ték a biz­ton­sá­gi őrt. A löké­sek­től az őr a föld­re esett, kicsú­szott a kezé­ből a fia­ta­labb gya­nú­sí­tott éppen meg­mar­kolt ruhá­za­ta, a tol­vaj pedig elej­tet­te az eltu­laj­do­ní­tott ita­lok­kal meg­pa­kolt szaty­rot és tár­sá­val együtt futva elmenekült.

Az ita­lok érté­ke 80.000 Ft volt, és mivel az üve­gek egy része eltö­rött, csak mint­egy 52.000 Ft kár térült meg.

A rend­őrök a fia­ta­labb elkö­ve­tőt rövid­del az eset után, míg tár­sát néhány napra rá fog­ták el és vet­ték őri­zet­be. Rab­lás­sal gya­nú­sí­tot­ták meg őket, mert ha a tet­ten ért tol­vaj a dolog meg­tar­tá­sa érde­ké­ben erő­sza­kot alkal­maz, nem lopást, hanem a sok­kal súlyo­sab­ban bün­te­ten­dő rab­lást követ el.

A gya­nú­sí­tot­tak ifjú koruk elle­né­re is több­ször vol­tak már bün­tet­ve – a fia­ta­labb ter­helt ráadá­sul koráb­bi rab­lá­sa miat­ti fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­té­se alatt követ­te el az újabb rab­lá­si cse­lek­ményt – és elle­nük több eljá­rás folyik jelen­leg is. A bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja mind­két fia­tal férfi letar­tóz­ta­tá­sát ren­del­te el az ügyé­szi indít­vánnyal egyezően.