Főoldal » Hírek » Letartóztatásban a bozótvágókéses rabló - VIDEÓVAL ÉS FOTÓKKAL

A Pécsi Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en letar­tóz­ta­tott egy har­ká­nyi fér­fit, aki két napon belül kettő bol­tot is kirabolt.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a har­ká­nyi férfi 2020. júli­us 15-én meg­je­lent egy sik­ló­si vegyes­bolt­ban, ahol egy bozót­vá­gó kés­sel az eladót a bevé­tel átadá­sá­ra szó­lí­tot­ta fel. Az eladó a fenye­ge­tés hatá­sá­ra 180.000 forin­tot adott át.

Két nap­pal később a gya­nú­sí­tott Pécsett egy bel­vá­ro­si élel­mi­szer­bol­tot rabolt ki, itt egy kés­sel fenye­get­te meg a bolti alkal­ma­zot­tat oly módon, hogy a kést a nya­ká­hoz szo­rí­tot­ta és a bevé­telt köve­tel­te tőle. A gya­nú­sí­tott a bolt­ból 10.000 forin­tot rabolt.

Az elkö­ve­tőt 2020. júli­us 20-án elfog­ták, majd őri­zet­be vették.

A Sik­ló­si Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Pécsi Járás­bí­ró­ság a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát egy hónap­ra elren­del­te, mert fenn­áll a veszé­lye annak, hogy a gya­nú­sí­tott a ható­ság elől meg­szök­ne, elrej­tőz­ne, illet­ve tar­ta­ni lehet attól is, hogy újabb bűn­cse­lek­ményt követ­ne el.

A rend­őr­ség által készí­tett videó és a fotó­ga­lé­ria az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/sikloson-majd-pecsett-is-kirabolt-egy-boltot-a