Főoldal » Hírek » Veszprém Vármegyei Főügyészség » Letartóztatásban a dohányboltokat fosztogató gyanúsítottak- a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Két Hajdú-Bihar megyei férfi letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség, aki­ket Balaton-parti dohány­bol­tok fel­tö­ré­se miatt hall­gat­tak ki gya­nú­sí­tott­ként a rendőrök.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint 2020 júni­u­sá­ban az idő­sebb, 51 éves férfi a falat meg­bont­va két külön­bö­ző tele­pü­lés dohány­bolt­já­ba jutott be, melyek­ből közel 4-4 mil­lió forint érté­kű dohány­árut tulaj­do­ní­tott el, és a ron­gá­lás­sal is szá­mot­te­vő, mint­egy 1 mil­lió, illet­ve 500 ezer forin­tos kárt okozott.

Augusz­tus 31-én 37 éves tár­sá­val együtt autót bérel­tek, és ismét a Bala­ton­hoz utaz­tak, ahol egy bala­ton­fü­re­di dohány­bolt falát bon­tot­ták ki, s onnan 8 mil­lió forint érté­kű áru­val és 800 ezer forint kész­pénz­zel távoztak.

A rend­őr­ség ekkor üldö­ző­be vette őket, azon­ban az elkö­ve­tők a jár­mű­vet szé­na­bá­lák mellé állít­va, karosszé­ri­á­ját szé­ná­val bebo­rít­va hát­ra­hagy­ták, s egy sző­lő­ül­tet­vé­nyen rej­tőz­tek el, majd az eltu­laj­do­ní­tott érté­kek­kel együtt onnan elme­ne­kül­tek. A jár­mű­ben hagy­ták viszont sze­mé­lyes ira­ta­i­kat, így a sze­mély­azo­nos­sá­guk könnyen meg­ál­la­pít­ha­tó­vá vált.

A nyo­mo­zás során az elkö­ve­tők­kel szem­ben továb­bi, hason­ló mód­szer­rel elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek gya­nú­ja is fel­me­rült, ame­lyek vizs­gá­la­ta folya­mat­ban van.

Az ügyész­ség a gya­nú­sí­tot­tak szö­ké­se, illet­ve annak tovább­ra is fenn­ál­ló veszé­lye miatt, vala­mint az eljá­rás meg­ne­he­zí­té­sé­nek és a bűn­is­mét­lés­nek a veszé­lyé­re figye­lem­mel indít­vá­nyoz­ta a két bün­te­tett elő­éle­tű férfi letar­tóz­ta­tá­sát, ame­lyet a Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja egy hónap­ra elren­delt. A vég­zés a fia­ta­labb gya­nú­sí­tott ese­té­ben nem végleges.