Főoldal » Hírek » Letartóztatásban a férfi, aki megölte az élettársát Tamásiban – a Tolna Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Tolna Vár­me­gyei Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Szek­szár­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja ma dél­után egy hónap­ra elren­del­te annak a 49 éves fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki 2024. már­ci­us 26-án meg­öl­te élet­tár­sát.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tott és a sér­tett élet­tár­si kap­cso­la­ta meg­rom­lott. A férfi koráb­ban is az élet­tár­sa sérel­mé­re köve­tett el erő­sza­kos bűn­cse­lek­mé­nye­ket, töb­bek között kap­cso­la­ti erő­sza­kot, zak­la­tást és sze­mé­lyi sza­bad­ág meg­sér­té­sét. Ezek miatt őt 2021. évben 4 év fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­ték, amely bünte­té­sé­ből idén feb­ru­ár 17-én szabadult. 

2024. már­ci­us 26-án, reg­gel, gya­nú­sí­tott abba a házba ment, ahol a sér­tett és egyik közös fel­nőtt gyer­me­kük tar­tóz­ko­dott. Az elő­szo­bá­ban meg­tá­mad­ta a sér­tet­tet, és a magá­val vitt 29 cm hosszú­sá­gú spe­ci­á­lis kato­nai tak­ti­kai tőr­kés­sel leg­alább 14 alka­lom­mal megszúrta.

A sér­tett sikí­tá­sát hall­va az eme­let­ről lefu­tott a közös fiuk, aki édes­any­ja védel­mé­re kelve meg­pró­bál­ta meg­fé­kez­ni az apját. Emi­att a sér­tett ki tudott mene­kül­ni a ház­ból az udvar­ra, a sérü­lé­sei azon­ban olyan súlyo­sak vol­tak, hogy az udva­ron össze­esett és éle­tét vesztette.

A nyo­mo­zó ható­ság a fér­fit a hely­szí­nen elfog­ta és őri­zet­be vette.

Az ember­ölés bűn­tet­té­nek alap­ese­tét a tör­vény 5 évtől 15 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel ren­de­li bün­tet­ni. A nyo­mo­zó ható­ság és az ügyész­ség azon­ban vizs­gál­ja azt is, hogy súlyo­sabb minő­sí­tés megállapítható-e.

A bűn­cse­lek­mény jel­le­gé­re, a nyo­mo­zás érde­ke­i­re, a gya­nú­sí­tott és az eljá­rás­ban érintett többi sze­mély viszo­nyá­ra is figye­lem­mel a főügyész­ség indít­ványt tett a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­ra, mivel állás­pont­ja sze­rint a leg­sú­lyo­sabb kény­szer­in­téz­ke­dés­nek mind az álta­lá­nos, mind a külö­nös fel­té­te­lei is fennállnak.

A járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva egy hónap­ra elren­del­te az elkö­ve­tő letartóztatását.