Főoldal » Hírek » Letartóztatásban a férfi, aki rendőrautóval ütközött -a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye fotókkal, videóval

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak és mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te miatt nyo­moz.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a 21 éves férfi 2022. már­ci­us 13. nap­já­ra vir­ra­dó éjsza­ka –érvé­nyes veze­tői enge­dély nél­kül – egy len­gyel for­gal­mi rend­szá­mú sze­mély­gép­ko­csi­val köz­le­ke­dett két utas­sal Szol­nok­ról Mis­kolc­ra.

A Mis­kol­con ellen­őr­zést végző rend­őrök egyi­ke fel­is­mer­te a gép­ko­csi­ban azt a jár­mű­vet, ame­lyet egy hónap­pal koráb­ban meg­ál­lás­ra intett, azon­ban a sofőr kike­rül­ve őt elhaj­tott.

Emi­att a rend­őrök meg akar­ták állí­ta­ni az előt­tük elha­la­dó jár­mű­vet, ezért a szol­gá­la­ti jel­leg­gel ellá­tott rend­őr­au­tó­val követ­ni kezd­ték. A gya­nú­sí­tott ezt ész­lel­ve azért, hogy kivon­ja magát a rend­őri intéz­ke­dés alól, sebes­sé­gét fokoz­va, több köz­le­ke­dé­si sza­bályt is tuda­to­san meg­szeg­ve mene­kül­ni kez­dett.

Az üldö­zés­be egy másik – szin­tén – meg­kü­lön­böz­te­tő fény­jel­zést hasz­ná­ló rend­őr­au­tó is bekap­cso­ló­dott, és a két­irá­nyú, irá­nyon­ként két-két for­gal­mi sávos úton szem­ből köze­lít­ve jelez­te, hogy meg akar­ja állí­ta­ni az autót, ezért kissé áttért annak for­gal­mi sáv­já­ba. Ami­kor a rend­őr látta, hogy az érke­ző autó nem las­sít, vissza­tért a sáv­já­ba és fékez­ni kez­dett. A gya­nú­sí­tott a gép­ko­csi­ját szán­dé­ko­san balra, az ekkor már a saját belső for­gal­mi sáv­já­ban köz­le­ke­dő rend­őr­au­tó irá­nyá­ba kor­má­nyoz­ta, átlép­te a záró­vo­na­lat és fron­tá­li­san neki­üt­kö­zött.

A szol­gá­la­ti jármű az ütkö­zést köve­tő­en hát­ra­fe­lé sod­ró­dott, majd hoz­zá­ve­tő­leg 180 fok­ban meg­pör­dült és az úttest köze­pén meg­állt. Az elkö­ve­tő az álta­la veze­tett jár­mű­ből kiszállt és az út menti füves terü­let­re futott, ahon­nan a későb­bi rend­őri intéz­ke­dés során tért csak vissza.

A bal­eset követ­kez­té­ben két rend­őr és a gya­nú­sí­tott egyik utasa súlyos sérü­lé­se­ket, míg a másik utas könnyű sérü­lést szen­ve­dett.

Az ügyész­ség elren­del­te az elkö­ve­tő őri­ze­tét és gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki a fér­fit, aki tagad­ta a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét. A Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság a nyo­mo­zó ügyész­ség indít­vá­nyá­val egyet­ért­ve ma elren­del­te a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát. A kény­szer­in­téz­ke­dés tár­gyá­ban hozott vég­zés ellen a gya­nú­sí­tott és védő­je fel­leb­be­zést jelen­tett be.

A bal­ese­tet rög­zí­tő videó itt érhe­tő el:

 

A fotók a hely­szí­ni szem­lén készül­tek: