Főoldal » Archív » Letartóztatásban a férfi, aki saját apját akarta kirabolni

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség egy 46 éves, őrhal­mi férfi letar­tóz­ta­tá­sá­ra tett indít­ványt, aki egy kés­sel a kezé­ben azzal fenye­get­te meg apját, hogy meg­öli, ha nem ad neki pénzt. 

A gyanú sze­rint a férfi 2019. feb­ru­ár 2-án, 11 óra körü­li idő­ben meg­je­lent a szü­lei ingat­la­ná­nál, ahová a zárt kert­ka­pun átmász­va jutott be. Bement a házba, és az ott­hon tar­tóz­ko­dó, 67 éves – emi­att a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély­nek tekint­he­tő – apjá­tól pénzt követelt.

A sér­tett nem adott a fiá­nak pénzt, aki a kony­há­ban előbb hátul­ról, majd szem­ből ököl­lel több­ször fejen ütöt­te őt. Az üté­sek­től a sér­tett a föld­re került, akit az elkö­ve­tő még leg­alább három­szor fejen rúgott, miköz­ben tovább­ra is pénzt köve­telt tőle. A férfi egy kést is elő­vett, és azzal is meg­fe­nye­get­te a föl­dön fekvő apját, hogy ha nem ad neki pénzt, megöli.

A bán­tal­ma­zás­nak az vetett véget, hogy a gya­nú­sí­tott édes­any­ja bement a lakás­ba, akit ellök­ve kiro­hant a házból.

A sér­tett az őt ért bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a kopo­nya, a csuk­ló és kéz egyéb része­i­nek zúzó­dá­sát és hor­zso­lá­sos sérü­lé­se­it szen­ved­te el.

A Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság – az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en – a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek és a bűn­is­mét­lés lehe­tő­sé­gé­nek meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben – egy hónap­ra elren­del­te a férfi letartóztatását.

A bíró­ság vég­zé­se ellen a gya­nú­sí­tott fel­leb­be­zést jelen­tett be, azon­ban fel­leb­be­zé­sé­nek nincs halasz­tó hatá­lya, így a férfi azon­nal rács mögé került.